Abanka d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Člana / Members Matej Golob Matzele, mag. Matevž Slapničar
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Marko Garbajs
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Melita Malgaj
Člani / Members mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger, dr. Peter Merc*, Blaž Šterk**
   
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.655.984 3.612.362
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 42.620 76.656
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 8,02 13,95
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,15 12,97
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,99 2,05
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,18 2,03
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,01 1,99
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 578.943 614.451
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 24,3 26,3
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 24,3 26,3
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 9,6 9,7
 
Največji delničar konec leta 2017 / Main shareholder as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 15.100.000 100,00
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 1.047 1.147
Št. poslovalnic / No. of branch offices 57 58
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

* Član nadzornega sveta do 9. julija 2018.
** Član nadzornega sveta do 31. decembra 2017, od 1. januarja 2018 do 5. julija 2018 članica nadzornega sveta mag. Bernarda Babič.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* A Supervisory Board member until 9 July 2018.
** A Supervisory Board member until 31 December 2017, from 1 January 2018 to 5 July 2018 a Supervisory Board member Bernarda Babič.