Banka Celje d.d.

Vodnikova 2, SI-3000 Celje
Tel.: +386 3 422 10 00
Fax: +386 3 422 11 00
info@banka-celje.si
wwww.banka-celje.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  Davorin Leskovar
Član / Member Sojan Hostnik
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President dr. Jure Peljhan
Namestnik-ca predsednika / Deputy president mag. Barbara Smolnikar
Člani Melita Malgaj, dr. Tomaž Subotič, Bojan Šrot, mag. Zdenko Zanoški
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.815.228 2.270.076
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -126.257 -24.984
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -81,59 -15,37
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -89,12 -13,95
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,73 1,93
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -5,37 -1,14
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs / Average total assets in % 1,56 1,46
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 34.298 230.628
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 2,49 13,01
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,58 4,98
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana 208.499 40,99
Slovenska odškodninska družba d.d. Ljubljana 47.592 9,36
NFD 1 Delniški podsklad 46.820 9,21
Abanka Vipa d.d. Ljubljana 20.341 4,00
Unior d.d. Zreče 19.733 3,88
Skupaj / Total
342.985 67,44
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 500 508
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2013.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.