Banka Koper d.d., Koper

Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Tel.: +386 5 66 61 000
Fax: +386 5 66 62 001
info@banka-koper.si
http://www.banka-koper.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President mag. Giancarlo Miranda
Podpredsednik / Vice - President Igor Kragelj
Člani / Members

Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Maurizio Marson

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Vojko Čok
Namestnik / Deputy President Roberto Civalleri
Člani / Members

Elena Breno, dr. Borut Bratina, Luca Finazzi
 

 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.299.876 2.316.486
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 2.523 7.185
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,97 3,23
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,92 2,63
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,89 2,19
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,11 0,38
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,84 1,94
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 266.863 276.455
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 14,64 13,54
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 5,7 5,0
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Intesa SanPaolo S.P.A. 518.808 97,60
Elektro Primorska d.d. 3.493 0,66
Kraški vodovod Sežana d.o.o. 1.596 0,30
Grzetič Oskar 1.040 0,20
Manjšinski delničarji 6.422 1,24
Skupaj / Total 531.359 100,00
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 755 770
 
OPOMBE: 

1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2013.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.