Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Tel.: +386 5 66 61 000
Kontaktni center: 080 13 18
info@intesasanpaolobank.si
http://www.intesasanpaolobank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Giancarlo Miranda
Podpredsednik / Vice - President Igor Kragelj
Člani / Members

Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Maurizio Marson

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President * Uroš Čufer
Namestnik / Deputy President dr. Borut Bratina
Člani / Members

Elena Breno, Silvia Rinaldi, Emanuele Collini

 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.272.482 2.288.706
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 11.843 6.627
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 5,03 2,77
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 4,20 2,41
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,94 1,98
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,52 0,29
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,02 1,91
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 285.684 280.328
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,64 16,27
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,64 16,27
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,1 5,9
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Intesa SanPaolo S.P.A. 522.739 98,40
Kraški vodovod Sežana d.o.o. 1.596 0,30
Manjšinski delničarji 7.024 1,30
Skupaj / Total 531.359 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 754 753
Št. poslovalnic / No. of branch offices 52 52
 
OPOMBE: 

 

1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015. 

* Na dan 19.12.2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards. 

* As at 19 December 2016.