Banka Koper d.d., Koper

Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Tel.: +386 5 66 61 397
Fax: +386 5 66 61 001
info@banka-koper.si
http://www.banka-koper.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Giancarlo Miranda
Podpredsednik / Vice - President Igor Kragelj
Člani / Members

Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Maurizio Marson

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Vojko Čok
Namestnik / Deputy President Roberto Civalleri
Člani / Members

dr. Borut Bratina, Luca Finazzi, Walter Chiaradonna
 

 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.299.876 2.288.706
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 2.523 6.627
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,97 2,77
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,92 2,41
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,89 1,98
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,11 0,29
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,84 1,91
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 266.863 280.328
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 14,64 16,27
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 5,68 5,91
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Intesa SanPaolo S.P.A. 519.076 97,70
Elektro Primorska d.d. 3.493 0,70
Kraški vodovod Sežana d.o.o. 1.596 0,30
Manjšinski delničarji 7.194 1,30
Skupaj / Total 531.359 100,00
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 755 753
 
OPOMBE: 

1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2014.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.