Banka Sparkasse d.d.

Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 36 666
Fax: +386 1 58 32 333
info@sparkasse.si
http://www.sparkasse.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President mag. Andrej Plos
Člana / Members Boštjan Hazabent, MBA, mag. Thomas Jurkowitsch, LL.M.
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President mag. Siegfried Rudolf Huber
Namestnika / Deputies

Gabriele Semmelrock Werzer, dr. Georg Bucher

Člani / Members*

mag. Wolfgang Malle, Sava Ivanov Dalbokov, MBA, Peter Josef Petschauer, MBA, Clary und Aldringen Maximilian

 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.089.172 1.037.226
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 6.541 -4.201
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,36 -6,35
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,73 -5,43
Obrestna marža v %  / Interest rate margin in % 1,93 1,97
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,62 -0,4
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,61 1,57
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 92.665 73.501
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,24 11,71
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,00 9,37
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,03 2,77
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kaerntner Sparkasse AG, Klagenfurt 168.000 70,00
Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, Graz 62.400 26,00
Erste Group Bank AG, Wien 9.600 4,00
Skupaj / Total 240.000 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 226 215
Št. poslovalnic / No. of branch offices 8 8
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.

* Na dan 16. 9. 2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards. 

* As at 16 September 2016.