Bawag banka d.d.

Bleiweisova cesta 30, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 23 00 700
Fax: +386 1 23 00 750
info@bawag.si
www.bawag.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  Alexander Bayr
Članica / Member Andreja Tomšič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Jochen Botterman
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Friedrich Spandl
Član / Member Wolfgang Hanzl
 
Ključni podatki / Key Figures 2010 2011
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 340.743 240.544
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -5.397 -3.333
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -38,60 -38,60
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -33,60 -33,58
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,72 1,37
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,18 -1,14
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,67 1,05
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 11.538 8.205
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 15,41 14,23
 
Največji delničar konec leta 2011 / Main shareholder as at 31 Dec 2011 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Bawag P.S.K. 4.437 100,00
 
  2010 2011
Št. zaposlenih / No. of employees 20 20
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards.