BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55 A, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 589 57 00
Fax: +386 1 589 57 18
info@bksbank.si
www.bksbank.si
 
Vodstvo podružnice / Bank Management
Vodji podružnice / Directors of the Branch Office Boštjan Dežman, Alexander Novak, M.Sc.
 
Splošno
BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec.
General
The BKS Bank AG, Bančna podružnica was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt.
 
Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures  2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 6.455.993 6.654.400
Neto dobiček (v tisoč EUR)pred obdavčitvijo / Net profit in EUR thousand bevor tax 36.441 40.100
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 6,10 6,90
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,70 6,00
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,60 0,70
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 644.925 688.300
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 15,44 15,92
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total assets 1,16 1,40
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
CABO Beteiligungs GmbH 28,01
Bank fur Tirol und Vorarlberg AG 18,90
Oberbank AG 18,52
UniCredit Bank Austria AG 8,02
Generali 3 Banken Holding AG 7,44
Skupaj / Total 80,89
   
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 901 930
   
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi računovodskimi standardi  (IFRS) na dan 31. 12. 2012. 
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member as at 31. December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards (IFRS).