BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55 A, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 95 700
Fax: +386 1 58 95 718
info@bksbank.si
www.bksbank.si
 
Vodstvo podružnice / Bank Management
Vodji podružnice / Directors of the Branch Office Boštjan Dežman, mag. Alexander Novak
 
Splošno
BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec.
General
The BKS Bank AG, Bančna podružnica was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt.
 
Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures  2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 7.063.400 6.864.500
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 53.600 46.600
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 7,3 6,7
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,5 6,1
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,8 0,7
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,4 0,4
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 860.200 805.700
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 12,3 12,0
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 11,8 11,2
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total assets 3,0 2,4
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares
Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
CABO Beteiligungs GmbH 8.719.909 25,47
Bank fur Tirol und Vorarlberg AG 6.467.180 18,89
Oberbank AG 6.340.507 18,52
Generali 3 Banken Holding AG 2.547.158 7,44
UniCredit Bank Austria AG 2.495.804 7,29
Skupaj / Total 26.570.560 77,61
   
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 923 915
Št. poslovalnic / No. of branch offices 59 57
   
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi računovodskimi standardi  (IFRS) na dan 31. 12. 2015. 
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member as at 31. December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards (IFRS).