Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
Fax: +386 1 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board*
Predsednik / President Dušan Grlica
Člana / Members Jasna Mesić; Renato Založnik
Nadzorni svet / Supervisory board**
Predsednik / President  dr. Franjo Štiblar
Namestnik predsednika / Deputy president Boris Frajnkovič
Člani / Members Sonja Kos, Branko Sevčnikar, Katarina Zajc, Marjan Gojkovič, Andreja Bajuk Mušič
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 910.810 670.912
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 3.462 2.935
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 10,56 12,32
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 9,02 10,45
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,75 2,29
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,50 0,51
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,02 2,45
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 43.041 35.406
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 12,55 11,44
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 11,31 11,39
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,5 1,7
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Sindikat kmetijske in živilske industrije 24.629 7,59
SVIZ Slovenije 21.642 6,67
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 16.400 5,05
SKEI konferenca PS Gorenje 13.507 4,16
Sindikat državnih organov Slovenije 10.766 3,32
Skupaj / Total 86.944 26,79
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 261 227
Št. poslovalnic / No. of branch offices 33 30
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.
* Stanje na dan 1. 8. 2016.
* *Stanje na dan 1. 7. 2016.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.
* As at 1 August 2016.
* *As at 1 July 2016.