Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
Fax: +386 1 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Jože Stegne
Članica / Member Jasna Mesić
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President  Ivan Sotošek
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Cvetka Gliha 
Člani / Members Bojan Zupančič, Branko Sevčnikar, Drago Ščernjavič, Ladislav Kaluža, Sonja Kos
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 280.401 335.928
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 877 1.458
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 8,52 11,54
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,71 9,54
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,50 2,58
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,42 0,57
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 3,14 3,00
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 17.739 19.729
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,95 10,75
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 12.500 7,50
SKEI konferenca PS Gorenje 10.980 6,58
Sindikat državnih organov Slovenije 10.766 6,46
SFOS 9.199 5,52
Sindikat zdravstva in socialnega varstva 7.313 4,39
Skupaj / Total 50.758 30,45
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 140 155
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.