Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
Fax: +386 1 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President * Renato Založnik
Član / Member Jasna Mesić
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President  dr. Franjo Štiblar
Namestnik predsednika / Deputy President Boris Frajnkovič
Člani / Members ** Sonja Kos, Branko Sevčnikar, Katarina Zajc, Marjan Gojkovič, Andreja Bajuk Mušič, Žan Zeba, Janez Krevs
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 999.174 910.810
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 5.455 3.462
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 12,93 10,30
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 11,62 8,80
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,59 1,75
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,57 0,50
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,95 2,02
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 51.035 43.041
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,95 12,47
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 13,68 11,24
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,70 2,44
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
SVIZ Slovenije 35.128 9,60
Sindikat kmetijske in živilske industrije 21.792 7,32
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 16.400 4,48
Fizična oseba 15.000 4,10
SKEI konferenca PS Gorenje 13.507 3,69
Skupaj / Total 106.827 29,19
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 297 261
Št. poslovalnic / No. of branch offices 38 33
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
* Stanje na dan 2. 11. 2017.
* * Stanje na dan 23. 6. 2017.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.
 

* As at 2 November 2017.
** As at 23 June 2017.