Deželna banka Slovenije d. d.

Kolodvorska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 27 100
Fax: +386 1 47 27 405
info@dbs.si
www.dbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednica / President    Sonja Anadolli
Članica / Member mag. Barbara Cerovšek Zupančič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Vrisk
Namestnik predsednika / Deputy president Marjan Janžekovič
Člana / Members Ivan Lenart, Nikolaj Maver
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 892.393 890.061
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 2.014 1.343
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,68 3,42
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,89 2,84
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,15 2,55
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,22 0,15
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,85 1,86
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 59.476 55.806
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 13,22 12,03
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 10,87 10,30
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,47 2,38
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kapitalska zadruga, z.b.o., Ljubljana 2.023.671 47,53
KD Kapital d.o.o. Ljubljana 377.181 8,86
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., Cividale del Friuli 228.289 5,36
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Ljubljana 200.000 4,70
SRC d.o.o., Ljubljana 188.022 4,42
Skupaj / Total
3.017.163 70,87
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 354 355
Št. poslovalnic / No. of branch offices 85 85
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.

NOTES
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.