Deželna banka Slovenije d. d.

Kolodvorska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 27 100
Fax: +386 1 47 27 405
info@dbs.si
www.dbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednica / President    Sonja Anadolli
Članica / Member mag. Barbara Cerovšek Zupančič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Vrisk
Namestnik predsednika / Deputy President Marjan Janžekovič
Člana / Members Ivan Lenart, Nikolaj Maver, Bernarda Babič
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 845.862 892.393
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 2.456 2.014
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 5,48 4,68
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 4,57 3,90
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,88 2,15
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,28 0,22
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,95 1,85
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 59.499 59.476
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,19 13,22
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 11,99 10,87
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,38 2,47
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kapitalska zadruga, z.b.o., Ljubljana 2.023.671 47,53
KD Kapital d.o.o. Ljubljana 377.181 8,86
KD Group d.d. 255.941 6,01
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., Cividale del Friuli 228.289 5,36
Skupaj / Total 2.885.082 67,76
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 348 354
Št. poslovalnic / No. of branch offices 85 85
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.

NOTES
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.