Deželna banka Slovenije d. d.

Kolodvorska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 27 100
Fax: +386 1 47 27 405
info@dbs.si
www.dbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednica / President    Sonja Anadolli
Članica / Member* mag. Barbara Cerovšek Zupančič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Vrisk
Namestnik predsednika / Deputy president Marjan Janžekovič
Člana / Members Primož Žerjav, Ivan Lenart, Nikolaj Maver
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 855.994 890.061
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -17.321 1.343
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -32,03 3,42
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -28,40 2,84
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,49 2,55
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -2,01 0,15
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,93 1,86
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 53.291 55.806
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,04 12,03
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,20 2,38
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kapitalska zadruga, z.b.o., Ljubljana 1.734.324 45,98
KD Kapital d.o.o. Ljubljana 377.181 10,00
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., Cividale del Friuli 210.511 5,58
ČZD Kmečki glas, d.o.o., Ljubljana 200.000 5,30
SRC.SI d.o.o., Ljubljana 188.022 5,00
Skupaj / Total
2.710.038 71,86
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 355 355
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.

* Na dan 1. 10. 2015.

NOTES
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 1 October 2015.