Hranilnica Lon d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 2, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
Fax: +386 4 28 00 337
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Teodor Žepič
Član / Member Bojan Mandič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Slavko Erzar
Namestnik predsednika / Deputy president Darko Prezelj
Član / Member Igor Mihelj
 
Ključni podatki / Key Figures
2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 185.529 202.809
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 516 537
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 14,23 17,90
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 11,34 14,69
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,05 2,03
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,79 0,72
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,65 2,47
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 11.161 12.114
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,70 11,80
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Goldinar d.o.o. 2.053 5,22
Zorec Stanko 1.975 5,03

Flamin holding d.o.o.

1.815 4,62
Zlata moneta II d.d. 1.660 4,22
Arx Laurus d.o.o. 1.655 4,21
Skupaj / Total 9.158 23,31
 
  2011 2012

Št. zaposlenih / No. of employees

64

74

 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012. 
 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.