Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
Fax: +386 1 580 40 01
hypo-bank@hypo.si
www.hypo-alpe-adria.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  Dr. Heribert Fernau
Podpredsednik / Vice President Matej Falatov, M.Sc.
Član / Member Marko Bošnjak, M.Sc.
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Johannes Leopold Proksch, M.Sc.
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Wolfgang Edelmϋller, M.Sc.
Člana / Members Dr. Sebastian Firlinger, Marko Popovič
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.977.634 1.900.801
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -26.866 -11.415
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -21,14 -6,31
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -16,78 -7,46
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,95 2,00
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,69 -0,49
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % -1,37 -1,51
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 160.112 153.062
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 12,81 13,45
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 4,05 4,12
 
Največji delničar konec leta 2012 / Main shareholder as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Celovec 41.706 100,00
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 465 473
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.