Addiko Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
Fax: +386 1 580 40 01
info@addiko.com
www.addiko.si
 
Uprava / Management board*
Predsednik-ca / President  mag. Matej Falatov
Člana / Members Miha Mihič, Tadej Krašovec
Nadzorni svet / Supervisory board**
Predsednik-ca / President mag. Johannes Leopold Proksch
Člani / Members

Henning Herbert Gerhard Giesecke, Joško Mihić, Balázs Győri, Ian Loyd Glover

 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.426.872 1.500.138
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -49.345 -42.003
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -36,51 -31,46
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -40,39 -34,22
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,09 2,45
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -3,32 -2,58
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,08 2,16
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 114.719 117.241
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 11,49 11,31
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 9,90 8,04
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 3,46 3,60
 
Največji delničar konec leta 2015 / Main shareholder as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Celovec 41.706.318 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 473 497
Št. poslovalnic / No. of branch offices 19 19
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.
* Na dan 12. 12. 2016.
** Na dan 24. 6. 2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.
* As at 12 December 2016.
** As at 24 June 2016.