Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
Fax: +386 1 580 40 01
hypo-bank@hypo.si
www.hypo-alpe-adria.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  dr. Heribert Fernau
Podpredsednik / Vice President mag. Matej Falatov
Člana / Members mag. Marko Bošnjak, Dejan Kaisersberger
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Johannes Leopold Proksch
Namestnik-ca predsednika / Deputy president mag. Wolfgang Edelmϋller
Člana / Members dr. Sebastian Firlinger, Marko Popovič
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.441.502 1.900.801
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -89.727 -9.663
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -65,79 -6,12
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -68,85 -7,23
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,28 1,71
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -5,1 -0,49
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,57 1,60
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 120.388 147.579
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 14,24 13,46
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 3,55 4,12
 
Največji delničar konec leta 2013 / Main shareholder as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Celovec 41.706.318 100,00
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 487 473
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.