Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
Fax: +386 1 580 40 01
hypo-bank@hypo.si
www.hypo-alpe-adria.si
 
Uprava / Management board*
Predsednik-ca / President  mag. Matej Falatov
Član / Member  Dejan Kaisersberger
Nadzorni svet / Supervisory board*
Predsednik-ca / President mag. Johannes Leopold Proksch
Člana / Members Henning Herbert Gerhard Giesecke, Marko Popovič
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.441.502 1.349.442
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -89.727 -38.836
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -65,79 30,39
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -68,85 31,58
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,28 1,93
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -5,1 -0,01
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,57 1,95
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 120.388 89.687
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 14,24 12,97
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 3,55 3,55
 
Največji delničar konec leta 2014 / Main shareholder as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, Celovec 41.706 100,00
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 487 481
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.
Na dan 1. 1. 2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.
* As at 1 January 2016.