Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900, +386 1 47 72 000
Fax: +386 1 25 22 422
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Blaž Brodnjak
Člani / Members Archibald Kremser, Andreas Burkhardt, László Pelle
Nadzorni svet / Supervisory board *
Predsednik / President Primož Karpe
Namestnik predsednika / Deputy President Adreas Klingen
Člani / Members

David Kastelic, Laszlo Urban, David E. Simon, Alexander Bayr

 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

8.777.966 8.706.785
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 63.783 43.881
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 5,3 4,2
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,0 3,6
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,0 2,4
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 0,7 0,5
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,1 2,2
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.264.794 1.242.151
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 23,4 22,6
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 23,4 22,6
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,7 23,3
 

Največji delničar konec leta 2016 / Main shareholder as at 31 Dec 2016

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 20.000.000 100,0
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 2.885 3.027
Št. poslovalnic / No. of branch offices 113 121
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.  

* Na dan 11. 8. 2017.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 11 August 2017.
 

 3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.