Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900, +386 1 47 72 000
Fax: +386 1 25 22 422
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Blaž Brodnjak
Člani / Members * Archibald Kremser, Andreas Burkhardt, László Pelle
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Primož Karpe
Namestnica predsednika / Deputy President Sergeja Slapničar
Člani / Members

Uroš Ivanc, Laszlo Urban, Andreas Klingen, Tit A Erker

 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

8.706.785 8.885.727
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 43.881 81.529
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,2 7,2
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,6 7,0
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,4 2,5
Donos na aktivo po bdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 0,5 0,9
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,2 2,1
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.242.151 1.204.920
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 22,6 22,7
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 22,6 22,7
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,3 22,9
 

Največji delničar konec leta 2015 / Main shareholder as at 31 Dec 2015

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 20.000.000 100,0
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 3.027 3.093
Št. poslovalnic / No. of branch offices 121 121
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.  

* Na dan 28. 10. 2016.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 28 October 2016.