Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900
Fax: +386 1 25 22 500
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Janko Medja
Člani / Members Blaž Brodnjak, Archibald Kremser, Andreas Burkhardt
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Gorazd Podbevšek
Namestnik predsednika / Deputy President Miha Košak
Člani / Members

Goran Katušin, Sergeja Slapničar, Tit A. Erker, Uroš Ivanc

 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

9.507.421 11.487.425
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -1.540.278 -304.876
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -146,2 -27,6
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -153,6 -28,5
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,4 1,8
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % -13,5 -2,3
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,0 1,8
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.093.468 1.067.113
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 16,6 11,8
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,5 24,8
 

Največji delničar konec leta 2013 / Main shareholder as at 31 Dec 2013

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 20.000.000 100,0
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 3.425 3.572
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.  

 

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.