Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900
Fax: +386 1 25 22 500
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Janko Medja
Člani / Members* Blaž Brodnjak, Nima Motazed, Archibald Kremser, Andreas Burkhardt
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President dr. France Arhar (Združenje bank Slovenije)
Člani / Members

Goran Katušin (SID banka d.d.), Gorazd Podbevšek (RMG d.o.o.), dr. Sergeja Slapničar (Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani), Tit A. Erker (BP plc.), Miha Košak (VTB Capital plc.), Uroš Ivanc (Zavarovalnica Triglav)

 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

12.980.018 11.487.425
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -233.201 -304.876
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -26,4 -27,6
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -22,2 -28,5
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,0 1,8
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % -2,0 -2,3
Donos na aktivo po odbdavčitvi v % / Return on assets after tax in % -1,7 -2,4
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,7 1,8
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 956.891 1.067.113
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,1 11,8
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 26,6 24,8
 

Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 5.045.742 40,2
KBC Bank NV 2.765.282 22,0
Kapitalska družba, d.d. 1.253.638 10,0
Slovenska odškodninska družba, d.d. 1.129.865 9,0
Poteza Naložbe, d.o.o. - v stečaju 494.860 3,9
Skupaj / Total 10.689.387 85,18
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 3.713 3.572
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.  

 * Na dan 31. 7. 2013.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.

*As at 31 July 2013.