Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900
Fax: +386 1 25 22 500
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Namestnik predsednika / Deputy President Blaž Brodnjak
Člana / Members Archibald Kremser, Andreas Burkhardt
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Gorazd Podbevšek
Namestnik predsednika / Deputy President Miha Košak
Člani / Members

Peter Groznik, Sergeja Slapničar, Tit A. Erker, Uroš Ivanc

 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

9.507.421 8.885.727
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -1.540.278 81.529
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -146,2 7,2
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -153,6 7,0
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,4 2,5
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % -13,5 0,9
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,0 2,1
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.093.468 1.204.920
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 16,6 22,7
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 23,5 22,9
 

Največji delničar konec leta 2014 / Main shareholder as at 31 Dec 2014

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 20.000.000 100,0
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 3.423 3.093
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.  

 

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.