Probanka, d.d.

Trg Leona Štuklja 12, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 25 20 504
Fax: +386 2 25 20 509
info@probanka.si
www.probanka.si
 
Izredna uprava / Management board
Predsednik-ca / President  Imre Endre Balogh, Phd
Člana / Members Igo Gruden, Marko Novak
Nadzorni svet / Supervisory board
  V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke Banka Slovenije.
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.155.199 1.029.484
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -19.858 -51.362
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -21,82 -64,02
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -18,41 -59,30
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,55 1,42
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,93 -5,02
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,36 1,34
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 98.928 51.971
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 12,42 8,33
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,37 2,24
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Medaljon, d.d. 679.012 15,81
Perutnina Ptuj, d.d. 459.955 10,71
Avtotehna, d.d. 336.907 7,84
Trimo, d.d. 266.942 6,21
Pivovarna Laško, d.d. 213.115 4,96
Skupaj / Total 1.955.931
45,53
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 266 229
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.