Probanka, d.d.

Trg Leona Štuklja 12, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 25 20 500
Fax: +386 2 25 20 509
info@probanka.si
www.probanka.si
 
Izredna uprava / Management board
Predsednik-ca / President  dr. Imre Endre Balogh
Člana / Members

Igo Gruden, Marko Novak

Nadzorni svet / Supervisory board
  Dolžnosti in pristojnosti nadzornega sveta izvaja Banka Slovenije.
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 513.678 1.029.484
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -224.454 -51.362
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % - -64,02
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % - -59,01
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 0,59 1,42
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -24,48 -5,02
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,51 1,34
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 3.622 51.971
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 0,04 8,33
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 1,26 2,24
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 550.00 100,00
Skupaj / Total 550.00 100,00
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 218 229
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.