Probanka, d.d.

Trg Leona Štuklja 12, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 25 20 500
Fax: +386 2 25 20 509
info@probanka.si
www.probanka.si
 
Izredna uprava / Management board
Predsednik-ca / President 

Igo Gruden

Član / Member

Vitomir Krašovec

Nadzorni svet / Supervisory board
  Dolžnosti in pristojnosti nadzornega sveta izvaja Banka Slovenije.
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 513.678 367.164
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -224.454 -1.822
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % - -25,27
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % - -25,27
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 0,59 1,37
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -24,48 -0,41
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,51 2,33
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 3.622 1.990
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 0,04 0,11
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 1,26 0,95
 
Največji delničar konec leta 2014 / Main shareholder as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija 550.00 100,00
Skupaj / Total 550.00 100,00
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 218 140
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.