KBS banka d.d.

Zagrebška cesta 76, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 22 93 100
Fax: +386 2 33 03 442
info@kbs.si
http://www.kbs.si 
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gvido Jemenšek
Članica / Member Marija Brenk
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Andrej Fatur
Člani / Members Alexander Saveliev, Andrea Moneta, Gernot Lohr, Manfred Puffer, Michele Rabà
 
Ključni podatki / Key figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 662.719 998.542
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -14.918 -21.228
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -30,58 -32,19
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -30,50 -32,19
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,47 1,47
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,83 -1,98
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,09 1,66
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 56.207 69.324
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 22,11 17,86
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 16,34 12,69
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 1,84 2,67
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Raiffeisen Bank International AG 891.239 96,73
Raiffeisen CEE Region Holding Gmbh 27.761 3,00
Skupaj / Total 919.000 99,73
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 215 232
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.