Raiffeisen Banka d.d.

Zagrebška cesta 76, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 22 93 100
Fax: +386 2 33 03 442
info@raiffeisen.si
http://www.raiffeisen.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gvido Jemenšek
Član / Member Werner-Georg Mayer
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Hannes Mösenbacher
Člana / Members Kurt Bruckner, Georg Feldscher
 
Ključni podatki / Key figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.186.847 998.542
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -32.920 -21.228
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -53,61 -32,19
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -53,61 -32,19
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,54 1,47
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -2,59 -1,98
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,46 1,66
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 90.644 69.324
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 17,61 17,86
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,03 2,67
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Raiffeisen Bank International AG 775.252 96,72
Raiffeisen CEE Region Holding Gmbh 24.152 3,01
Skupaj / Total 799.404 99,73
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 256 232
 
OPOMBE: 

1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2014.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.