Raiffeisen Banka d.d.

Zagrebška cesta 76, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 22 93 100
Fax: +386 2 33 03 442
info@raiffeisen.si
http://www.raiffeisen.si/
 
Uprava / Management board*
Predsednik / President  Gvido Jemenšek, MsC
Član / Member Werner-Georg Mayer
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Hannes Mösenbacher
Člana / Members Kurt Bruckner, Georg Feldscher
 
Ključni podatki / Key figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.516.514 1.420.269
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -5.498 -8.774
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -7,99 -11,17
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -7,30 -12,06
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,92 1,61
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -0,41 -0,57
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,69 1,60
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 95.930 88.273
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 12,20 12,73
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,11 3,12
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Raiffeisen Bank International AG 259.938 86,39
Raiffeisen - Landesbank Steiermark AG 29.808 9,90
Raiffeisen CEE Region 9.033 3,00
Obrtno podjetniška zbornica Slovenije 48 0,02
Radeče papir d.d. 20 0,01
Skupaj / Total 298.847 99,32
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 343 316
 
OPOMBE: 

1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012. 

* Na dan 14. 8. 2013.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2012.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards. 

* As at 14 August 2013.