SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 2314 549
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavni izvršni direktor / Chief Executive Manager * François Turcot
Namestnica glavnega izvršnega direktorja / Deputy Chief Executive Manager Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors
Predsednica / Chairman Cvetka Selšek
Namestnik predsednice / Deputy Chairman Giovanni Luca Soma
Člani / Members Vojka Ravbar, Francois Turcot; Bernard Coursat, Patrick Gelin, Marko Košak, Didier L. Colin, Regine Tchakgarian
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.637.326 2.594.375
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 24.201 3.670
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 10,37 1,46
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,55 1,29
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,67 2,31
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,11 0,16
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,14 2,11
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 277.671 291.430
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 13,11 13,73
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 5,4 5,6
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.342.631 97,57
Genefinance S. A., Paris 271.292 2,02
Skupaj / Total
12.613.923 99,72
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 900 873
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
Upravni odbor na dan 31. 12. 2012: Cvetka Selšek, predsednica, Bernard David, namestnik predsednice. Člani: Cvetka Selšek, Bernard David, Gerald Lacaze, Vojka Ravbar, Bernard Coursat, Patrick Gelin, Marko Košak, Didier L. Colin, Regine Tchakgarian.
* Na dan 11. 7. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.
Board of Directors as at 31 December 2012: Cvetka Selšek, president, Bernard David,  deputy president. Members: Cvetka Selšek, Bernard David, Gerald Lacaze, Vojka Ravbar, Bernard Coursat, Patrick Gelin, Marko Košak, Didier L. Colin, Regine Tchakgarian.
* As at 11 July 2013.