SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 43 29 122
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavni izvršni direktor / Chief Executive Officer François Turcot
Namestnica glavnega izvršnega direktorja / Deputy Chief Executive Officer Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors
Predsednica / President Cvetka Selšek
Namestnik predsednice / Deputy President Giovanni Luca Soma
Člani / Members Pierre-Yves Demoures, Karine Destre-Bohn,Vojka Ravbar, Francois Turcot, Patrick Gelin, Marko Košak
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.560.982 2.549.877
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 34.204 34.574
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 11,45 13,23
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 9,76 11,29
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,36 2,46
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,37 1,40
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,06 2,02
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 358.161 336.631
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,05 16,30
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 16,05 16,30
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,9 6,6
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.343.401 97,58
Genefinance S. A., Paris 271.292 2,14
Gimnazija Poljane Ljubljana 800 0,01
Kmetijski inštitut Slovenije 800 0,01
LTH Castings d.o.o. 600 0,0047
ClearStream Banking SA 560 0,0044
Paniko Zorman 486 0,0038
Oven Jože 420 0,0033
Gradišnik Zdravka 400 0,0032
Unicredit Bank Austria AG 300 0,0024
Skupaj / Total 12.619.059 99,76
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 822 824
Št. poslovalnic / No. of branch offices 56 56
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.