SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 43 29 122
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavni izvršni direktor / Chief Executive Manager François Turcot
Namestnica glavnega izvršnega direktorja / Deputy Chief Executive Manager Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors
Predsednica / Chairman Cvetka Selšek
Namestnik predsednice / Deputy Chairman Giovanni Luca Soma
Člani / Members Pierre-Yves Demoures, Karine Destre-Bohn,Vojka Ravbar, Francois Turcot, Patrick Gelin, Marko Košak,
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.451.013 2.594.375
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -31.537 3.670
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -13,77 1,46
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -11,28 1,29
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,27 2,31
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,53 0,16
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,10 2,11
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 267.726 291.430
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 13,70 13,73
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,07 5,63
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.342.702 97,57
Genefinance S. A., Paris 271.292 2,14
KDD d.d. - fiduciarno lastništvo 27.140 0,21
Gimnazija Poljane Ljubljana 800 0,01
KIS 800 0,01
Skupaj / Total
12.642.734 99,95
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 845 873
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.