UniCredit banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 58 76 684
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Stefan Vavti 
Člani / Members*

mag. Damijan Dolinar, Guenter Friedl, Sergio Marino, Hedvika Usenik

 

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Martin Klauzer
Namestnik predsednika / Deputy president Heinz Tschiltsch
Člani / Members Mariya Lerch, Franco Andreetta, Giuseppe Verrascina, Francesco Slocovich
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.545.039 2.578.732
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 9.677 600
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,63 0,26
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,87 0,25
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,62 1,82
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,62 0,02
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,42 1,46
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 230.584 237.625
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 22,04 19,66
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 20,24 17,45
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,80 6,65
 
Največji delničar konec leta 2015 / Main shareholder as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit Bank Austria, AG, Wien 4.887.825 99,99
 
  2015 2014
Št. zaposlenih 556 563
Št. poslovalnic / No. of branch offices 28 28
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.

* Stanje na dan 11. 7. 2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.

*As at 11 July 2016.