Sberbank banka d.d.

 

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 53 07 400
Fax: +386 1 53 07 555
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gašpar Ogris - Martič
Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Člana / Members Elisabeth Friedl, Sergey Ludentsov, MBA
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Valentin Lubomirov Mihov
Namestnik predsednika / Deputy president Alexey Bogatov
Člani na dan 30. 4. 2016 / Members as at 30 April 2016 Elena Viklova, Leila Nurmanbetova, Radu Topliceanu
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.901.650 1.779.260
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -3.462 5.694
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -2,53 5,10
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -2,13 4,22
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,89 2,08
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -0,22 0,42
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,26 1,37
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 225.978 200.641
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 18,24 15,85
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,48 8,45
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 5,09 4,60
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 31.923.302 99,98
Domači delničarji 4.850 0,02
Skupaj / Total 31.928.152 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 333 325
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.