Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 53 07 400
Fax: +386 1 53 07 555
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gašpar Ogris - Martič
Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Članici / Member

Hoja Antič Platovšek, Elena Burdakova

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Valentin Lubomirov Mihov
Namestnik predsednika / Deputy president Alexey Bogatov
Člani / Members Elena Viklova, Leila Nurmanbetova, Radu Octavian Topliceanu
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.846.119 1.901.650
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 1.116 -3.462
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,72 -2,53
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,66 -2,13
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,82 1,89
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,07 -0,22
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,34 1,26
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 221.502 225.978
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 18,30 18,24
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,58 13,48
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,98 5,09
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 31.923.302 99,98
Domači delničarji 4.850 0,02
Skupaj / Total 31.928.152 100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 339 333
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.