Sberbank banka d.d.

 

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 53 07 400
Fax: +386 1 53 07 555
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gašpar Ogris - Martič
Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Člana / Members Elisabeth Friedl, Sergey Ludentsov, MBA
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Valentin Lubomirov Mihov
Namestnik predsednika / Deputy president Markus Bodo Krause
Člani / Members Lukasz Krzysztof Monkiewicz, Luka Repanšek, Tatiana Boykova
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.478.374 1.779.260
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 1.158 5.694
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 1,14 5,09
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,99 4,22
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,77 2,08
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,09 0,42
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,33 1,37
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 178.408 200.641
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 16,45 15,85
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,65 4,57
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 25.928.098 99,98
Domači delničarji 4.850 0,02
Skupaj / Total 25.932.948 100,00
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 260 325
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.