Zveza bank, Podružnica Ljubljana

Bravničarjeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 500 11 00
Fax: +386 1 500 11 20
zveza.bank@siol.com
www.zvezabank.com
 
Uprava / Management board
Vodja podružnice / Director of the Branch Office Blaž Šlemic
Zakonita zastopnika / Legal Representatives Jakob Blaschitz, Urban Rudolf
Predsednik-ca / President Felix Wieser
Člani / Members M. Wakounig, E. Ojster, L. Preinig, W. Schaschl, R. Vouk
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President M. Gallob
Namestnik-ca predsednika / Deputy president S. Schellander
Člani / Members J. Ottowitz, S. Pörtsch, J. Warum, M. Krištof, D. Slugovc-Sternad, P. Trampusch, M. Kunčič, J. Karner
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 102.867 80.181
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 217 -1.087
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,00 0,00
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,00 0,00
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,49 1,99
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,61 1,69
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs / Average total assets in % 1,40 2,37
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand -3.878 -4.968
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 5  5
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2014.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the Intenational Financial Reporting Standards.