KD Banka d.d. Ljubljana

Neubegerjeva 30, SI-1000 Ljubljana  
Tel.: +386 1 59 220 100
Fax: +386 1 59 220 080
info@kdb.si
www.kdb.si
 
Uprava / Management board
Glavna izvršna direktorica / Chief Executive Officer Vera Dolinar
Namestnik / Deputy Chief Executive Officer mag. Benjamin Jošar
Upravni odbor / Management board
Predsednik / President Matjaž Gantar
Namestnik predsednika / Deputy president dr. Draško Veselinovič
Člani / Members Aleksander Sekavčnik, Benjamin Jošar, Sergej Racman, Aljoša Tomaž, Vera Dolinar, Ranko Nikolić
   
 
Ključni podatki / Key Figures 2010 2011
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 55.645 56.821
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -3.655 -3.803
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,5 1,3
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 10,5 9,9
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 8.498 5.390
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 15,71 15,25
 
Največji delničar konec leta 2011 / Main shareholder as at 31 Dec 2011 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
KD Group (KDBR) 89.000 100,00
 
  2010 2011
Št. zaposlenih / No. of employees 53 46
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2011.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2011.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2011.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2011 are audited under the International Financial Reporting Standards.