Arhiv 2002

Članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju: podpisnice) so na podlagi predhodno usklajenih stališč in dosežene volje, da se za opravljanje plačilnega prometa v medbančnem okolju pripravi nov standardiziran plačilni nalog, sprejele

NAVODILO
o obliki, vsebini in uporabi plačilnega naloga

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.

To navodilo predpisuje za opravljanje plačilnega prometa v medbančnem okolju nov standardizirani papirni plačilni nalog – obrazec št. BN 01 (v nadaljnjem besedilu: plačilni nalog), namenjen pravnim in fizičnim osebam kot nadomestilo za obstoječe obrazce, ki jih sprejemajo banke (nalog za prenos – obr. št. 40, splošno položnico – obr. št. 10 in različne gotovinske obrazce). V prvi vrsti je namenjen prenosu sredstev – navodilo banki na papirnem obrazcu za kreditni prenos sredstev – omogoča pa tudi gotovinsko poslovanje komitenta.

Plačilni nalog se med prenosom računov pravnih oseb v banke uporablja hkrati z obrazci APP, po končanem prenosu računov pravnih oseb v banke pa prevzame nosilno vlogo papirnega plačilnega naloga.

2.

Obrazec plačilnega naloga vsebuje vse pomembne podatke za plačilo (brezgotovinski prenos sredstev in plačilo v gotovini) ter za dvig in polog gotovine. Sodobna oblika obrazca zagotavlja možnost samodejnega procesiranja z tehnologijo ICR (Intelligent Character Recognition) in ročne klasične obdelave. Enovito oblika obrazca št. BN 01 brez logotipov banke so banke obvezne sprejemati ne glede na način nadaljnje obdelave.

Plačilni nalog lahko tiskajo vse tiskarne s sedežem v Republiki Sloveniji, ki predložijo komisiji pri Združenju bank Slovenije izjavo o ustreznosti v skladu z zahtevami tehničnega standarda za papirni plačilni nalog. Komisija pri Združenju bank Slovenije objavi seznam pooblaščenih tiskarn za tiskanje papirnega plačilnega naloga na spletnih straneh Združenja bank Slovenije.

Uporabniki obrazce naročajo pri različnih trgovskih posrednikih, ali neposredno pri pooblaščenih tiskarnah.

II. VRSTA IN OBLIKA PLAČILNEGA NALOGA

3.

Plačilni nalog je v skladu s tehničnim standardom natisnjen na papirju določene standardne kakovosti v pravokotni obliki v velikosti 180 x 102 mm in sicer kot:

 • neskončni obrazec št. BN 01/N: izdelan je v dvojniku na neskončnem papirju (kopija je iz tanjšega papirja);
 • enostranski obrazec št. BN 01/E: izdelan je v enojniku na rezanem A4 formatu (2 plačilna naloga na stran, ločena z mikroperforacijo).

III. VSEBINA PLAČILNEGA NALOGA

4.

Plačilni nalog sestavljajo štirje vodoravni deli:

 • zgornji predel vsebuje ime PLAČILNI NALOG, njegov namen (plačilo, dvig gotovine in polog gotovine) in nujnost;
 • predel NALOGODAJALEC vsebuje: naziv, ulico, kraj in številko računa nalogodajalca, datum plačila, referenco, znesek, vrsto posla in namen plačila;
 • predel PREJEMNIK vsebuje: naziv, ulico, kraj in številko računa prejemnika ter referenco;
 • spodnji predel ima prostor za žig nalogodajalca, oznako tiskarne in letnico tiska, datum predložitve in podpis nalogodajalca.

Zgled plačilnega naloga je PRILOGA 1 tega navodila. (ppt)

IV. IZPOLNJEVANJE PLAČILNEGA NALOGA

5.

Plačilni nalog je namenjen za računalniško in ročno izpolnjevanje podatkov, in to:

 • ročno izpolnjevanje – z velikimi tiskanimi črkami; v vsak okenček ena črka oziroma številka; uporaba pisal s temno barvo (črna, modra);
 • strojno izpolnjevanje – s predpisano pisavo Courier New (neproporcionalna pisava), skladno s tehničnim standardom;
 • v besedilu so dovoljeni znaki slovenske abecede, numerični znaki in naslednji posebni znaki: pika, vejica, presledek, podpičje, dvopičje.

Vsebino polj se izpisuje tako, da je poravnana na levo stran – začetek polja, le znesek se izpiše v polje, poravnano desno.

6.

Posamezna polja plačilnega naloga se izpolnjujejo takole:

Polja za namen:

 • plačilo,
 • dvig gotovine,
 • polog gotovine in
 • nujno (samo pri nalogu za plačilo!)

se v ustreznem okenčku označijo z znakom »X«.

Naziv nalogodajalca: skrajšanj naziv oziroma ime in priimek – največ 18 znakov.
Ulica nalogodajalca: logično krajšanje - največ 18 znakov.
Kraj nalogodajalca: logično krajšanje - največ 18 znakov.

Številka računa:

 • številka transakcijskega računa: v obliki 99999-9999999999; izpis vseh številk;
 • ob gotovinskem plačilu se polje ne izpolni.

Datum plačila: datum izvršitve plačila – možen zapis datuma vnaprej; oblika DDMMLLLL.

Referenca nalogodajalca:

 • model: 2 numerična znaka – obvezna;
 • sklic: 22 numeričnih znakov s pomišljaji;
 • pravila izpolnjevanja: Navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek APP RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 72/98 – prečiščeno besedilo in 15/00);

ob gotovinskem plačilu se polje ne izpolni.

Znesek: 13 celih mest in 2 mesti za stotine; izpisujemo polje, poravnano v desno, brez ločil.

Vrsta posla: vpis šifre skladno s šifrantom: prvi znak je črka, preostali štirje znaki po Navodilu o izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o prejemkih in o izdatkih pravnih oseb (Uradni list RS, št. 70/95, 1/96, 25/97, 7/98 in 54/98).

Namen plačila: vpis poljubne vsebine v dolžini 44 znakov.

Naziv prejemnika: okrajšan naziv – največ 18 znakov.

Ulica prejemnika: logično krajšanje – največ 18 znakov.

Kraj prejemnika: logično krajšanje – največ 18 znakov.

Številka računa:

 • številka transakcijskega računa: v obliki 99999-9999999999; izpis vseh številk – 16 mest s pomišljajem;
 • številka žiro računa: v obliki 99999-999-999999 ali v obliki 99999-999-999-9999999; daljše žiro račune se lahko izpiše največ v dolžini 21 znakov skupaj s pomišljaji.

Referenca prejemnika:

 • model: 2 numerična znaka – obvezna;
 • sklic: 22 numeričnih znakov s pomišljaji;
 • pravila izpolnjevanja: Navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek APP RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 72/98 – prečiščeno besedilo in 15/00).

Datum predložitve: datum predložitve plačilnega naloga banki: v obliki DDMMLLLL.

Žig nalogodajalca: neobvezen element; banka ne kontrolira pravilnosti žiga, ampak samo prisotnost žiga; priporoča se modra ali črna barva žiga.

Podpis nalogodajalca: eden ali dva podpisa, ki pa se ne smeta prekrivati.

7.

Posebnosti pri izpolnjevanju plačilnega naloga

 1. Izpolnjevanje naloga za dvig gotovine
  Imetnik transakcijskega računa izpolni vsa polja nalogodajalca in prejemnika, razen reference prejemnika in številke računa prejemnika.
 2. Izpolnjevanje naloga za polog gotovine
  Vplačnik izpolni vsa polja nalogodajalca in prejemnika, razen številke računa nalogodajalca in reference nalogodajalca.

V. OBRAZEC PLAČILNEGA NALOGA KOT POTRDILO

8.

Obrazec plačilnega naloga se lahko uporabi tudi kot potrdilo o plačilu in to:

 • pri neskončnem obrazcu lahko banka kot potrdilo o plačilu overi kopijo obrazca;
 • pri enostranskem obrazcu pa banka izda svoje lastno potrdilo, ki vsebuje enake podatke kot predloženi plačilni nalog za plačilo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9.

Ta navodila začno veljati, ko jih podpiše več kot polovica članic Združenja. O dnevu začetka veljavnosti navodil obvesti vse članice Združenje bank Slovenije.

Navodila prenehajo veljati, če tako sklenejo podpisnice ali če zaradi pisnih odstopov od navodil ostane manj od polovice članic Združenja njihovih podpisnic.

10.

Postopek za spremembe in dopolnitve teh navodil se lahko začne na predlog nadzornega sveta ZBS ali če to zahteva najmanj tretjina podpisnic.

11.

To navodilo ne ureja stroškov in morebitnih plačil za izvrševanje plačilnih nalogov, ker to urejajo tarifni pravilniki podpisnic, v katerih pa lahko podpisnice določijo za nestandardno izpolnjene plačilne naloge nadstandardno zaračunavanje stroškov obdelave.

V Ljubljani, dne 15. 2. 2001

Predsednik nadzornega svet ZBS
Aljoša Tomaž l. r.
 

Nazaj