Primorska hranilnica Vipava d.d.

Glavni trg 15, 5271 Vipava
Tel.:  +386 5 36 64 500
Fax: +386 5 36 64 510
info@hranilnica-vipava.si
http://www.hranilnica-vipava.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Aleš Kavčič  
Član / Member Rado Likar  
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Velikonja  
Namestnik predsednika / Deputy president Miloš Lavrenčič  
Člani / Members Sonja Anadolli, Egidij Črnigoj, Dario Peric  
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015  
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 52.509 42.669  
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 212 137  
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 7,45 5,38  
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,73 4,70  
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,34 2,79  
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,45 0,35  
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,92 3,50  
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 3.207 3.020  
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 13,39 13,16  
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,39 13,16
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 0,15 0,12  
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)  
 Kurivo Gorica d.d., Nova Gorica 53.373 9,89  
 Zadružna kraška banka Opčine, Italija 52.811  9,79  

 Zadružna banka Doberdob - Sovodnje, Italija

52.811 9,79  
Občina Vipava 52.161 9,67  
 Občina Ajdovščina 42.729 7,92  
Skupaj / Total 253.885 47,06  
 
  2016 2015  
Št. zaposlenih / No. of employees 32 28
Št. poslovalnic / No. of branch offices 9 10
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.  

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
 

 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the Intenational Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.