Poslanstvo ZBS

 

 • Zastopa skupne interese članic Združenja pri državnih organih, monetarnih oblasteh, finančnih organizacijah ter drugih združenjih o vprašanjih, ki zadevajo urejanje razmerij iz makroekonomskih in denarnih politik;
 • se povezuje z gospodarstvom, finančnimi organizacijami ter znanstvenimi, tehničnimi in drugimi institucijami zaradi pospeševanja razvoja trga denarja in kapitala ter uveljavljanja bančništva in drugih finančnih dejavnosti;
 • svetuje in predlaga ukrepe za pospeševanje poenotenja in modernizacije poslovanja članic, njihove  organizacije, tehnologije dela in standardizacije;
 • opravlja finančno in pravno svetovanje;
 • svetuje in predlaga poenotenje pogodb in drugih pravnih aktov s področja bančnih poslov in drugih finančnih dejavnosti;
 • angažira strokovnjake za potrebe članic na predlog posamezne članice in NS;
 • organizira projektne naloge na področju raziskovanja in razvoja finančnega poslovanja in bančništva;
 • razvija informacijske sisteme in informacijsko tehnologijo za potrebe članic;
 • sodeluje pri izdelovanju skupnih standardov in rešitev s področja poslovanja bank in drugih članic, plačilnega prometa, tehnologije in tehnike ter skrbi za poenotenje vseh vrst obrazcev;
 • organizira strokovno izobraževanje kadrov za bančno in drugo finančno poslovanje in organizira izpite za pridobitev pravice za opravljanje posameznih specializiranih poslov v bančništvu;
 • izdaja potrdila o opravljenih izpitih in preverjanju znanja;
 • skrbi za razvoj drugih finančnih področij, iz katerih ima članice;
 • izdaja javna glasila za področje denarništva in bančništva ter financ;
 • izdaja biltene in drug strokovni tisk z namenom informiranja članic;
 • se dogovarja, spremlja in usmerja aktivnosti s področja dogovarjanja in izvajanja kolektivnih pogodb ter skrbi za razlago pogodb za članice Združenja;
 • zbira in pripravlja gradiva, s katerimi se urejajo razmerja pri izvrševanju skupnih nalog.