Abanka Vipa d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Član / Member Igor Stebernak
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Andrej Andoljšek, Sava, d.d.
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Andrej Slapar, Zavarovalnica Triglav, d.d.
Člani / Members* mag. Vladimir Mišo Čeplak, Zavarovalnica Triglav, d.d., mag. Franci Strajnar, Sava, d.d., Kristina Ana Dolenc, upokojena, Janko Gedrih, upokojen, Snežana Šušteršič, RE-FORMA, raziskave in razvoj, d.o.o., Aljoša Uršič, Skupna pokojninska družba, d.d., Aleš Aberšek, Sava, d.d.
   
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 4.215.263 3.597.986
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -119.149 -75.694
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -44,52 -37,61
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -35,89 -35,36
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,74  1,74
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % -3,38  -2,01
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,23  1,36
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 228.689  168.558
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 9,9 9,6
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 8,6 7,8
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Zavarovalnica Triglav d.d. 1.843.377 25,6
Sava d.d. 1.715.841 23,8
Gorenjska banka d.d. 1.061.220 14,7
Delniški vzajemni sklad Triglav Steber I 527.258 7,3
Hit, d.d. 442.705 6,1
Skupaj / Total 5.590.401 77,6
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 878 880
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
* Na dan 7. 6. 2013
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.
* As at 7 June 2013.