Abanka d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Člana / Members * Matej Golob Matzele, mag. Matevž Slapničar
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Marko Garbajs
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Melita Malgaj
Člani / Members Blaž Šterk, mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger **, mag. Vid Leskovec LL.M.
   
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.612.362 3.828.463
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 76.656 42.775
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 13,95 9,52
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 12,97 8,14
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,05 1,89
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 2,03 1,06
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,99 2,01
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 614.451 548.465
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 26,3 22,9
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 26,3 22,9
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 9,7 10,2
 
Največji delničar konec leta 2016 / Main shareholder as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 15.100.000 100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 1.147 1.248
Št. poslovalnic / No. of branch offices 58 62
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
 

* Člana uprave na dan 31. 12. 2016 sta bila mag. Aleksander Vozel in Matej Golob Matzele.
 

** Od 28. 2. 2017 dalje.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.
 

* Members of the Management board as at 31 December 2016 were Aleksander Vozel in Matej Golob Matzele.
 

** As of 28 February 2017.