Abanka d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Člana / Membera mag. Aleksander Vozel, Matej Golob Matzele
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Janko Gedrih
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Marko Garbajs
Člana / Members * Andrej Slapar, Blaž Šterk
   
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.036.473 2.601.650
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -308.877 -194.577
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -182,77 -77,97
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -200,40 -77,35
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,51 1,94
Donos na sredstva po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % -8,85 -6,80
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,58 1,73
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 212.694 294.883
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 9,6 18,7
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 7,5 6,7
 
Največji delničar konec leta 2014 / Main shareholder as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 5.100.000 100,00
 
  2013 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 881 844
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.

* Na dan 12. 6. 2015.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 12 June 2015.