Abanka Vipa d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Član / Member mag. Aleksander Vozel
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Janko Gedrih
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Andrej Slapar
Člani / Members mag. Vladimir Mišo Čeplak, mag. Franci Strajnar,  Kristina Ana Dolenc, Snežana Šušteršič, Aljoša Uršič, Aleš Aberšek
   
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.036.473 3.597.986
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -308.877 -75.694
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -182,77 -37,61
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -200,40 -35,36
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,51  1,74
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % -8,07  -2,01
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,58  1,36
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 212.694  168.558
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 9,6 9,6
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 7,5 7,8
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 15.000.000 100,00
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 881 880
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.