Abanka d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Člana / Members Matej Golob Matzele, mag. Matevž Slapničar
Nadzorni svet / Supervisory board*
Predsednik-ca / President mag. Marko Garbajs
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Melita Malgaj
Člani / Members Blaž Šterk, mag. Matjaž Trebše, mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, mag. Vid Leskovec, LL.M.
   
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.828.463 4.313.632
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 42.775 -215.678
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,52 -72,10
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,14 -70,11
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,89 2,09
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,06 -4,77
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,01 1,77
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 548.465 496.464
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 22,9 19,0
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 22,9 19,0
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 10,2 11,1
 
Največji delničar konec leta 2015 / Main shareholder as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 15.100.000 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 1.248 1.312
Št. poslovalnic / No. of branch offices 62 68
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.

Računovodski izkazi Abanke d.d. vključujejo poslovne dogodke, sredstva in obveznosti pripojene družbe Banke Celje d.d. od 1. januarja 2015. Primerjalni računovodski izkazi prevzemne družbe Abanke Vipe d.d. so bili prilagojeni, kot da sta družbi poslovali skupaj že v primerljivem obdobju.

* Na dan 30. 6. 2016.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.

The financial statements of Abanka d.d. include business events, assets and liabilities of the acquired company Banka Celje d.d. as from 1 January 2015. The comparative financial statements of Abanka d.d., the acquiring company, were adjusted as if the two companies were operating together already in the comparable period.

* As at 30 June 2016.