Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

Pristaniška 14, SI-6502 Koper
Kontaktni center: 080 13 18
Fax: +386 5 666 2001
info@@intesasanpaolobank.si
www.intesasanpaolobank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Jozef Kausich
Člani / Members*

Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Drago Kavšek, Ivan Ivičić

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Uroš Čufer
Namestnik / Deputy President dr. Borut Bratina
Člani / Members

Elena Breno, Silvia Rinaldi, Emanuele Collini

 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.325.663 2.272.482
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 20.240 11.843
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 8,02 5,03
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,07 4,20
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,83 1,94
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,89 0,52
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in %

1,98

2,02
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 290.082 285.684
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,40 17,64
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,40 17,64
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,28 6,08
 
Največji delničarji na dan 20.7.2017 / Main shareholders as at 20 July 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Privredna banka Zagreb d.d.   50,99
Intesa SanPaolo S.P.A.   47,99
Skupaj / Total   100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 753 754
Št. poslovalnic / No. of branch offices 52 52
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016. 

* Člani uprave na dan 31. 12. 2016: Igor Kragelj, Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Maurizio Manson, Rado Grdina.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.
 

* Members of the Management board as at 31 December 2016: Igor Kragelj, Aleksander Milostnik, mag. Aleksander Lozej, Rado Grdina, Irena Džaković, Maurizio Manson, Rado Grdina.