Banka Sparkasse d.d.

Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 36 666
Fax: +386 1 58 32 333
info@sparkasse.si
http://www.sparkasse.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President mag. Andrej Plos
Člana / Members* Aleksander Klemenčič, Thomas Jurkowitsch
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President mag. Rudolf Siegfried Huber
Namestnika / Deputies

Gabriele Semmelrock-Werzer, dr. Georg Bucher

Člani / Members

mag. Thomas Wieser, mag. Wolfgang Suppan, dr. Thomas Uher, dr. Kristijan Schellander

 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.066.924 1.103.218
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -745 -9.093
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -1,03 -11,5
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -0,81 -10,18
Obrestna marža v %  / Interest rate margin in % 2,21 1,97
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -0,09 -0,97
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,65 1,73
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 90.216 82.168
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 11,50 11,25
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,56  4,13
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kaertner Sparkasse AG, Kleganfurt 168.000 70,00
Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, Graz 62.400 26,00
Erste Group Bank AG, Wien 9.600 4,00
Skupaj / Total 240.000 100,00
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 234 230
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.

* Na dan 25.2.2014.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 25 Feb 2014.