Banka Sparkasse d.d.

Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 36 666
Fax: +386 1 58 32 333
info@sparkasse.si
http://www.sparkasse.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President mag. Andrej Plos
Član / Member * mag. Thomas Jurkowitsch, LL.M.
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President mag. Siegfried Rudolf Huber
Namestnika / Deputies

Gabriele Semmelrock-Werzer, dr. Georg Bucher

Člani / Members

mag. Wolfgang Malle, Sava Ivanov Dalbokov, MBA, Peter Josef Petschauer, MBA, Clary und Aldringen Maximilian

 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.166.404 1.089.172
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 9.329 6.541
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 11,05 9,36
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 9,45 7,73
Obrestna marža v %  / Interest rate margin in % 1,82 1,93
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,84 0,62
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,51 1,61
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 102.725 92.665
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,62 16,24
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,32 13,00
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,26 3,03
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kaerntner Sparkasse AG, Klagenfurt 168.000 70,00
Steiermaerkische Bank und Sparkassen AG, Graz 62.400 26,00
Erste Group Bank AG, Wien 9.600 4,00
Skupaj / Total 240.000 100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 234 226
Št. poslovalnic / No. of branch offices 8 8
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.

* Na dan 1.2.2018.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards. 
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 1 Febuary 2018.