Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
Fax: +386 1 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Renato Založnik
Članica / Member Jasna Mesić
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President  dr. Franjo Štiblar
Namestnik predsednika / Deputy President Boris Frajnkovič
Člani / Members

Sonja Kos, Branko Sevčnikar, Katarina Zajc, Marjan Gojkovič, Andreja Bajuk Mušič, Janez Krevs

 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.190.729 999.174
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 5.482 5.455
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 12,95 12,93
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 10,60 11,62
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,43 1,59
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,50 0,57
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,93 1,95
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 55.396 51.035
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,24 14,95
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 12,22 13,68
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,1 2,7
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
SVIZ Slovenije 37.595 9,74
Sindikat kmetijske in živilske industrije 27.422 7,10
Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije 17.369 4,50
Fizična oseba 15.500 4,02
SKEI konferenca PS Gorenje 13.507 3,50
Skupaj / Total 111.393 28,86
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 312 297
Št. poslovalnic / No. of branch offices 39 38
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.
 
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.