Factor banka d.d., Ljubljana

Tivolska 48, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 23 06 600
Fax: +386 1 23 07 760
info@factorb.si
http://www.factorb.si/
 
Izredna uprava / Management board
Predsednik / President Klaus Schuster
Člana / Members Matevž Slapničar, Vitomir Krašovec
Nadzorni svet / Supervisory board
  V času trajanja izredne uprave izvršuje pristojnosti nadzornega sveta banke Banka Slovenije.
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.044.296 1.027.504
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 1.258 -21.548
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 1,38 -24,64
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 1,20 -20,70
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,11 1,69
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,13 -2,51
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,69 0,91
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 105.207 83.644
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,64 9,29
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,14 2,26
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
ACH, d.d., Ljubljana 565.291 40,80
CG Invest, d.d. 138.700 10,00
Nova KBM d.d. 137.351 9,90
Sivra, d.o.o. 92.522 6,70
Publikum Pdu, d.o.o. 58.501 4,30
Skupaj / Total 992.365 71,70
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 72 82
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.