Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cest 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 000
Fax: +386 4 20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Andrej Andoljšek
Članica / Member Mojca Osolnik Videmšek
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President David Benedek
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Aleš Aberšek
Člani / Members Jelena Galić, Miran Kalčič, Matej Podlipnik, Gregor Rovanšek, Domen Trobec
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.451.179 1.440.472
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand  3.240 2.047
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in %  2,22 1,41
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in %  1,73 1,11
Obrestna marža v % / Interest rate margin in %  2,18 2,34
Donos na aktivo v % / Return on assets in %  0,29 0,17
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in %  1,85 1,71
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand  156.962 158.239
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,87 16,64
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,87 16,64
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,88 3,72
 
Največji delničarji konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sava, d.d., Kranj * 146.060 44,1
DUTB, d.d., Ljubljana 14.658 4,4
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 13.222 4,0
Sparkasse, d.d., Ljubljana 10.000 3,0
Erste Group Bank AG, Celovec 10.000 3,0
Iskratel, d.o.o., Kranj 7.533 2,3
Factor banka d.d., Ljubljana 6.060 1,8
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 5.351 1,6
Domel, d.d., Železniki 5.331 1,6
Aerodrom, d.d., Ljubljana 5.121 1,5
Skupaj / Total
223.336 67,40
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees  397 387
 Št. poslovalnic / No. of branch offices 23 23
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015

* Od skupno 146.060 delnic v lasti družbe Sava, d.d., Ljubljana jih je ta 34.287 prenesla v fiduciarno imetništvo fiduciarja Abanka , d.d., Ljubljana, ki jih hrani v korist imetnikov obveznic izdajatelja Sava, d.d., Ljubljana.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.
* Of the total of 146,060 shares owned by the company Sava d.d., Ljubljana, the latter transferred 34,287 to the fiduciary ownership of fiduciary Abanka Vipa d.d., Ljubljana, which keeps them to the benefit of the holders of bonds issued by Sava d.d., Ljubljana.