Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cest 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 000
Fax: +386 4 20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Andrej Andoljšek
Članica / Member Mojca Osolnik Videmšek
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Mojca Globočnik
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Tibor Šimonka
Člani / Members Primož Karpe, Matej Podlipnik, Gregor Rovanšek, Miran Kalčičt
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.560.886 1.790.040
Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) / Net profit/loss in EUR thousand -115.600 -62.225
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -41,40 -21,26
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -42,92 -18,43
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,09

2,23

Donos na aktivo v % / Return on assets in % -6,59 -3,81
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,58 1,44
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 156.011 210.515
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 13,42 14,07
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,9 3,9
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sava, Družba za upravljanje in financiranje d.d., Kranj 146.060 44,1
DUTB, d.d., Ljubljana 14.658 4,4
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 13.222 4,0
Banka Slovenije 10.414 3,1
Erste Group Bank AG, Celovec 10.000 3,0
Drugi delničarji 137.062 41,4
Skupaj / Total
331.416 100,0
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 401 408
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.