Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cest 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 000
Fax: +386 4 20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board*
Predsednik-ca / President  Andrej Andoljšek
Član / Member Hans Hermann Lotter
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Miha Resman
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Tibor Šimonka
Člani / Members** Mojca Globočnik, Primož Karpe, Matej Podlipnik, Stojan Žibert
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.947.403 1.790.040
Neto dobiček/izguba (v tisoč EUR) / Net profit/loss in EUR thousand 1.680 -62.225
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,49 -21,26
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,49 -18,43
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,69

2,23

Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,09 -3,81
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,43 1,44
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 242.222 210.515
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 15,14 14,07
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,95 3,88
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sava, Družba za upravljanje in financiranje d.d., Kranj 152.110 45,9
Nova KBM d.d., Maribor 14.658 4,4
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana  13.222 4,0
Kaertner Sparkasse AG, Celovec 10.000 3,0
Merkur, Trgovina in storitve, d.d., Naklo 9.089 2,7
Skupaj / Total
199.079 60,1
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 422 408
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
*Na dan 30.1.2014.
**Na dan 16. 4. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.
*As at 1 January 2014.
**As at 16 April 2013.