Lon banka d.d., Kranj

Žanova ulica 3, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
Fax: +386 4 28 00 726
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President dr. Jaka Vadnjal
Član / Member Bojan Mandič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President

mag. Srečko Kenda

Namestnica predsednika / Deputy President

mag. Branka Remškar

Člani / Members

Janez Jelovšek, dr. Robert Ličen, Janko Medja, MBA,

 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 256.371 256.914
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 19 14
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 0,10 0,08
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 0,10 0,11
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,22 2,35
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,01 0,01
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,97 2,69
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 13.304 13.141
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital Adequacy Ratio in % 12,19 12,72
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET 1 Ratio in % 10,09 10,59
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets 0,69 0,69
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Alea Iacta, d.o.o. 7.600 10,77
Zorec Stanko 5.456 7,73
Otmar Zorn 4.909 6,96
Kavšek Anton 4.127 5,85
Goldinar d.o.o. Koper 3.890 5,51
Skupaj / Total 25.982 36,82
 
  2016 2015

Št. zaposlenih / No. of employees

119

105

Št. poslovalnic / No. of branch offices 15 15
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.
 
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.