Hranilnica Lon d.d., Kranj

Žanova ulica 3, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
Fax: +386 4 28 00 726
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President dr. Jaka Vadnjal
Član / Member Bojan Mandič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President

mag. Srečko Kenda

Namestnica predsednika / Deputy President

mag. Branka Remškar

Člani / Members

Janez Jelovšek, dr. Robert Ličen, Janko Medja

 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 217.048 232.631
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 240 547
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 3,2 6,5
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 2,87 5,26
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,94 2,34
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,13 0,25
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,36 2,62
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 9.717 11.486
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 12,21 9,83
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets 0,5 0,6
 
Največji delničarji konec leta 2014 / Main shareholders as at 31 Dec 2014 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Fizična oseba 3.064 7,07
Goldinar d.o.o. Koper 2.381 5,50
Varsi d.o.o. 1.983 4,58
Fizična oseba 1.718 3,96
Arx Laurus d.o.o. 1.687 3,89
Skupaj / Total 10.833 25,00
 
  2013 2014

Št. zaposlenih / No. of employees

78

95

 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.