Hranilnica Lon d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 2, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
Fax: +386 4 20 11 337
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Slavko Erzar
Član / Member Bojan Mandič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Darko Prezelj
Namestnik predsednika / Deputy president  
Član / Member Igor Mihelj
 
Ključni podatki / Key Figures
2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 217.048 202.809
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 240 1.176
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 3,20 17,91
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 2,87 14,69
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,94 2,03
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,13 0,72
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,36 2,47
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 9.717 8.380
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 12,26 11,80
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets 0,54  
 
Največji delničarji konec leta 2013 / Main shareholders as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Zorec Stanko 2.649 6,11
Goldinar d.o.o. Koper 2.381 5,50

Flamin holding d.o.o.

1.815 4,19
Arx Laurus d.o.o. 1.755 4,05
Zlata moneta II, d.d. 1.660 3,83
Skupaj / Total 10.260 23,68
 
  2013 2012

Št. zaposlenih / No. of employees

78

74

 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013. 
 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.