Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
Fax: +386 2 25 24 333
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Aleš Hauc
Član / Member Igor Žibrik
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President dr. Peter Kukovica
Namestnik predsednika / Deputy president dr. Niko Samec
Člani / Members dr. Egon Žižmond, dr. Andrej Fatur, Keith Charles Miles, Miha Glavič, Karmen Dvorjak, mag.Peter Kavčič
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 4.810.537 4.338.568
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -83.975 -203.255
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -24,32 -65,54
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -19,63 -62,15
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,05 1,54
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -2,15 -4,60
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,84 1,76
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 373.736 192.569
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,83 9,18
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 9,8 9,4
 
Največji delničarji konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenije 10.822.805 27,66
KDPW - fiduciarni račun 3.522.974 9,00
Pošta Slovenije d.o.o. 2.599.192 6,64
GEN d.o.o. 2.500.000 6,39
Kapitalska družba d.d. 1.875.920 4,79
Slovenska odškodninska družba d.d. 1.250.614 3,20
Eles d.o.o., Ljubljana 937.500 2,40
NDF1, Delniški podsklad 935.833 2,39
East Capital Balkan Fund 925.067 2,36
Salink Limited 476.550 1,22
Skupaj / Total 25.846.455 66,05
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 1.346 1.280
 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.