Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
Fax: +386 2 25 24 333
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board *
Predsednik / President John Michael Denhof
Podpredsednik / Vice President

Robert Senica

Člani / Members mag. Sabina Župec Kranjc, Josef Gröblacher, Jonathan Charles Locke, Matej Falatov

Nadzorni svet / Supervisory board

Predsednik / President dr. Andrej Fatur
Namestnik predsednika / Deputy president Manfred Puffer
Člani / Members

Michele Rabá, Gernot Wilhelm Friedrich Lohr, Andrea Moneta, Alexander Saveliev

 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 4.831.767 3.563.355
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 33.004 34.435
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,41 7,06
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,01 5,76
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,01 2,22
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,64 1,18
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,27 2,04
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 670.581 606.729
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 23,26 28,07
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 23,26 28,07
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 13,0 9,5
 
Največji delničar konec leta 2016 / Main shareholder as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Biser Bidco S.a.r.l. 10.000.000 100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 1.464 1056
Št. poslovalnic / No. of branch offices 60 61

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
 
* Na dan 1. 3. 2017.

 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.
 
* As at 1 March 2017.