Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
Fax: +386 2 25 24 333
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Robert Senica
Članica / Member mag. Sabina Župec Kranjc
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President dr. Peter Kukovica
Namestnik predsednika / Deputy president dr. Niko Samec
Člani / Members dr. Egon Žižmond, dr. Andrej Fatur, Miha Glavič, Karmen Dvorjak, mag.Peter Kavčič
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.909.983 4.338.568
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -656.500 -203.255
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -249,42 -65,54
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -258,48 -62,15
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,44 1,54
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -15,03 -4,60
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,97 1,76
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 517.712 192.569
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 20,49 9,18
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 9,7 9,4
 
Največji delničar konec leta 2013 / Main shareholder as at 31 Dec 2013 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenije 10.000.000 100,00
 
  2013 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 1.201 1.280
 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2013.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2013.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2013.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2013 are audited under the International Financial Reporting Standards.