Poštna banka Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 22 88 200
Fax: +386 2 22 88 210
info@pbs.si
www.pbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Marko Novak
Član / Member  
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Sabina Župec Kranjc
Namestnik-ca predsednika / Deputy president mag. Boris Novak
Člana / Members mag. Miha Šlamberger, Vinko Filipič
 
Ključni podatki / Key Figures 2015 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 673.351 720.102
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -3.063 246
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -5,20 0,40
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -6,15 0,49
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,50 2,73
Donos na aktivo v % / Return on assets in % ** -0,44 0,03
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,22 2,26
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 45.103 50.303
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 13,27 11,90
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 11,70 10,36
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 1,80 1,86
 
Največja delničarja konec leta 2015 / Main shareholders as at 31 Dec 2015 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Nova Kreditna banka Maribor d.d. 31.230.887 99,12
Pošta Slovenije, d.o.o. 277.272 0,88
Skupaj / Total 31.508.159 100,00
 
  2015 2014
Št. zaposlenih / No. of employees 211 237
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2015.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2015.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2015.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2015 are audited under the International Financial Reporting Standards.