Poštna banka Slovenije, d.d. - bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d.

Ulica Vita Kraigherja 5, SI-2000 Maribor
Tel.: +386 2 22 88 200
Fax: +386 2 22 88 210
info@pbs.si
www.pbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President* Robert Senica
Člana / Members Viktor Lenče, Elica Vogrinc
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Boris Novak
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Aleš Hauc
Člani / Members mag. Miha Šlamberger, Vinko Filipič, Igor Žibrik
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 826.030 799.519
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 2.484 332
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 6,99 0,84
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,55 0,71
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 3,02 2,74
Donos na aktivo v % / Return on assets in % ** 0,38 0,05
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,12 2,18
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 59.533 61.437
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 10,93 11,43
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 1,68 1,73
 
Največja delničarja konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Nova Kreditna banka Maribor d.d. 242.715 55,00
Pošta Slovenije, d.o.o. 198.585 45,00
Skupaj / Total 441.300 100,00
 
  2011 2012
Št. zaposlenih / No. of employees 234 236
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.
 *Na dan 15. 1. 2013.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.
*As at 15 January 2013.