SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 75 00
Fax: +386 1 200 75 75
info@sid.si
www.sid.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  mag. Sibil Svilan
Član / Member * Goran Katušin
Nadzorni svet / Supervisory board *
Predsednik-ca / President Monika Pintar Mesarič
Namestnik / Deputy Marko Tišma
Člani / Members dr. Aleš Berk Skok, mag. Marjan Divjak, Zlatko Vili Hohnjec, mag. Leo Knez

 

Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.548.643 3.198.967
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 21.363 10.499
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 6,60 3,52
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,57 2,92
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 0,85 0,69
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,76 0,33
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,42 0,34
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 393.829 364.165
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 33,63 29,48
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 33,63 29,5
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,9 8,6
 
Največji delničar konec leta 2016 / Main shareholder as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 3.103.296 99,4
SID banka - lastne delnice 18.445 0,6
Skupaj / Total 3.121.741 100,0
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 162 158
Št. poslovalnic / No. of branch offices / /

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
* Stanje na dan 1. 1. 2017.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.

* As at 1 january 2017.
 

 3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.