SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 23 14 549
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavni izvršni direktor / Chief Executive Officer Andre Gardella
Namestnica glavnega izvršnega direktorja / Deputy Chief Executive Officer Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors
Predsednica / President Cvetka Selšek
Namestnik predsednice / Deputy President Giovanni Luca Soma
Člani / Members Pierre-Yves Demoures, Karine Destre-Bohn,Vojka Ravbar, Francois Turcot, Marko Košak
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.802.966 2.560.981
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 61.422 34.204
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 19,74 11,45
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 16,50 9,76
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,11 2,36
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 2,31 1,37
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,87 2,06
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 385.021 358.161
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,18 16,05
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,18 16,05
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 8,2 6,9
 
Največji delničarji konec leta 2016 / Main shareholders as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.343.444 97,58
Société Générale Securities Services 271.292 2,14
Gimnazija Poljane Ljubljana 800 0,0063
Kmetijski inštitut Slovenije 800 0,0063
LTH Castings d.o.o. 600 0,0047
ClearStream Banking SA 560 0,0044
Paniko Zorman 486 0,0038
Oven Jože 420 0,0033
Gradišnik Zdravka 400 0,0032
Unicredit Bank Austria AG 300 0,0029
Skupaj / Total 12.619.102 99,76
     
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 819 822
Št. poslovalnic / No. of branch offices 56 56
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.