UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 54 11 860
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President Stefan Vavti 
Člani / Members

Damijan Dolinar, Sergio Marino, Alessandro Pontoglio

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Marco Lotteri
Namestnik predsednika / Deputy President Helmut Franz Haller
Člani / Members Franco Andreetta, Laura Bendeković, Stefano Cotini
 
Ključni podatki / Key Figures 2016 2015
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.571.213 2.545.039
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 13.864 9.677
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 6,20 4,63
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 5,60 3,87
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,60 1,62
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,50 0,62
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,50 1,42
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 245.776 230.584
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,62 22,04
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 15,36 20,24
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,94 6,80
 
Največji delničar konec leta 2016 / Main shareholder as at 31 Dec 2016 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit S.p.A., Milan, Italy 4.888.193 100,00
 
  2016 2015
Št. zaposlenih / No. of employees 545 556
Št. poslovalnic / No. of branch offices 26 28
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2016.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2016.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2016.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2016 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.