UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 58 76 684
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Stefan Vavti 
Člani / Members mag. Damijan Dolinar, Francesco Vercesi, mag. Jana Benčina Henigman
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Gianni Franco Giacomo Papa
Namestnik predsednika / Deputy president Martin Klauzer
Člani / Members Franco Andreetta, Giuseppe Verrascina, Heinz Karl Tschiltsch
 
Ključni podatki / Key Figures 2011 2012
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.945.636 2.815.367
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand 14.741 1.073
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 7,9 0,1
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,4 0,4
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,0 1,9
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,6 0,0
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,4 1,4
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 240.888 251.623
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 11,0 13,5
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,0 6,1
 
Največji delničar konec leta 2012 / Main shareholders as at 31 Dec 2012 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit Bank Austria, AG, Wien 4.887.825 99,99
Slovenska podjetja in fizične osebe 368 0,01
Skupaj / Total 4.888.193 100,00
 
  2011 2012
Št. zaposlenih 609 601
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2012.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2012.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2012.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2012 are audited under the International Financial Reporting Standards.