UniCredit Banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 58 76 684
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Stefan Vavti 
Člani / Members mag. Damijan Dolinar, mag. Jana Benčina Henigman, Guenter Friedl, Sergio Marin, Hedvika Usenik
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Martin Klauzer
Namestnik predsednika / Deputy president Heinz Tschiltsch
Člani / Members Mariya Lerch, Franco Andreetta, Giuseppe Verrascina, Heinz Tschiltsch, Francesco Slocovich
 
Ključni podatki / Key Figures 2013 2014
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.488.557 2.578.732
Neto dobiček (v tisoč EUR) / Net profit in EUR thousand -39.199 599
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -19,30 0,30
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -15,90 0,30
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,8 1,8
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1,4 0,0
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,5 1,5
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 227.715 244.001
Kapitalska ustreznost v % / Capital Adequacy in % 16,9 19,7
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,2 6,7
 
Največji delničar konec leta 2014 / Main shareholder as at 31 Dec 2014   Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit Bank Austria, AG, Wien   99,99
 
  2013 2014
Št. zaposlenih 576 563
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2014.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2014.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2014.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2014 are audited under the International Financial Reporting Standards.