Bilančna vsota glede na BDP, posojila in obveznosti bank

 
2007
2008
2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilančna vsota bank v mio EUR / Total assets of banks in EUR million
42.598
47.948
52.009 50.760 49.243 46.119 40.344 38.714 37.411
BDP v tekočih cenah v mio EUR / GDP - current prices in EUR million
34.593
37.245
35.557 35.607 36.172 35.466 36.145 37.303 38.543
Bilančna vsota v % BDP / Total assets as % of GDP
123
129
146 143 136 130 112 104 97,6
Skupaj posojila v mio EUR / Total loans in EUR million 32.374 37.561 39.618 39.534 38.020 35.498 32.470* 25.426 23.516
Posojila nefinančnim družbam (podjetjem) v mio EUR / Loans to non-financial corporations in EUR million 17.039 20.245 20.165 19.789 18.320 16.440 14.287* 9.181 8.263
Posojila gospodinjstvom v mio EUR / Loans to households in EUR million 6.429 7.386 7.886 8.854 9.060 8.847 8.568* 8.327 8.429
Obveznosti do nebančnega sektorja (vloge) v mio EUR / Liabilities to non- banking sector in EUR million 19.381 20.612 23.570 23.877 24.580 23.856 24.974* 24.426 25.140

Obveznosti do nefinančnih družb v mio EUR / Liabilities to non-financial corporations in EUR million

  3.728 3.825 4.064 3.890 3.714 4.127* 4.676 5.308
Obveznosti do gospodinjstev v mio EUR / Liabilities to households in EUR million 12.105 13.210 13.801 14.537 14.863 14.829 14.370* 15.094 15.561

Vir: Banka Slovenije / Bank of Slovenia
* Podatki po stanju konec novembra 2013. / As at 30 Nov 2013.