Primorska hranilnica Vipava d.d.

Glavni trg 15, SI - 5271 Vipava
Tel.:  +386 5 36 64 500
Fax: +386 5 36 64 508
info@hranilnica-vipava.si
http://www.hranilnica-vipava.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Klemen Bajt  
Član / Member * Tomaž Bizjak  
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Velikonja  
Namestnik predsednika / Deputy president Miloš Lavrenčič  
Člani / Members Sonja Anadolli, Egidij Črnigoj, Dario Peric  
 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016  
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 64.102 52.509  
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 107 212  
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,04 7,45  
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,35 6,73  
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,76 2,34  
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,18 0,45  
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,50 2,92  
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 3.251 3.207  
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 12,79 12,79  
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 12,79 12,79
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 0,17 0,15  
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)  
Zadružna kraška banka Opčine, Italija 105.622 19,58  
 Kurivo Gorica d.d., Nova Gorica  53.373  9,89  

Občina Vipava

52.161 9,67  
Koda d.o.o. Ajdovščina 43.887 8,14  
 Občina Ajdovščina 42.729 7,92  
Skupaj / Total 539.406 100,00  
 
  2017 2016  
Št. zaposlenih / No. of employees 34 32
Št. poslovalnic / No. of branch offices 8 9
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.  

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

* Stanje na dan 1. 11. 2019.
 

 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the Intenational Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 1 November 2019.