Abanka d.d.

Slovenska 58, SI-1517 Ljubljana  
Tel.: +386 1 47 18 100
Fax: +386 1 43 25 165
info@abanka.si
www.abanka.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President mag. Jože Lenič
Člana / Members Matej Golob Matzele, Nada Mertik
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Marko Garbajs
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Melita Malgaj
Člani / Members mag. Alenka Vrhovnik Težak, Rok Pivk, Dejan Kaisersberger, Varja Dolenc, Msc., Miha Košak
   
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.728.713 3.655.984
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 66.737 42.620
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 12,47 8,02
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 11,68 7,15
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,64 1,98*
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,80 1,18
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,92 2,01
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 583.384 578.943
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 23,6 24,3
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 23,6 24,3
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 9,6 9,6
 
Največji delničar konec leta 2018 / Main shareholder as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 15.100.000 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 1.010 1.147
Št. poslovalnic / No. of branch offices 53 57
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

* Zaradi spremembe računovodske usmeritve obračunavanja davka na finančne storitve so se v izkazu poslovnega izida spremenili primerjalni podatki za 2017.
 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* Due to the changes in accounting policies regarding the calculation of the tax on financial services, the comparative data in the income statement for 2017 were changed.