BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55 A, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 95 700
Fax: +386 1 58 95 718
info@bksbank.si
www.bksbank.si
 
Vodstvo podružnice / Bank Management
Vodji podružnice / Directors of the Branch Office* Dimitrij Pregelj, Damjan Hempt 
 
Splošno
BKS Bank AG, Bančna podružnica je bila ustanovljena skladno z zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in Zakonom o bančništvu (ZBan), kot podružnica države članice brez ustanovnega kapitala. Premoženje podružnice je sestavni del premoženja BKS Bank AG Celovec.
General
The BKS Bank AG, Bančna podružnica was founded in accordance with legislation “Zakon o gospodarskih družbah” and “Zakon o bančništvu” as a subsidiary of a member country without nominal capital. The assets of the subsidiary are an integrative part of the assets of the BKS Bank AG, Klagenfurt.
 
Ključni podatki BKS Bank AG koncerna / BKS Bank AG group Key Figures  2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 8.434.900 7.579.500
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 77.400 68.000
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 6,80 6,80
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,00 0,90
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 1.210.700 1.046.500
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,80 14,00
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 12,20 12,30
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total assets 3,20 2,90
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
CABO Beteiligungs GmbH 9.545.153 23,20
Bank fur Tirol und Vorarlberg AG 7.776.008 18,90
Oberbank AG 7.611.437 18,50
Generali 3 Banken Holding AG 3.044.575 7,40
UniCredit Bank Austria AG 2.715.431 6,60
Skupaj / Total 30.692.603 74,60
   
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 932 928
Št. poslovalnic / No. of branch offices 63 63
   
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi računovodskimi standardi  (IFRS) na dan 31. 12. 2018. 
* Stanje na dan 1.3.2020.
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member as at 31. December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards (IFRS).

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.ž

* As at 1 March 2020.