Delavska hranilnica d.d., Ljubljana

Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 30 00 200
Fax: +386 1 30 00 220
info@delavska-hranilnica.si
http://www.delavska-hranilnica.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Renato Založnik
Članica / Member Jasna Mesić
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President  dr. Franjo Štiblar
Namestnik predsednika / Deputy President Boris Frajnkovič
Člani / Members

Sonja Kos, Branko Sevčnikar, Katarina Zajc, Marjan Gojkovič, Andreja Bajuk Mušič, Janez Krevs

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.351.107 1.190.729
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 4.345 5.482
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,03 12,95
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 7,34 10,60
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,24 1,43
Donos na aktivo pred obdavčitvijo v % / Return on assets before tax in % 0,43 0,61
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,74 1,93
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 59.866 51.354
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 15,19 14,24
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 13,37 12,22
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 3,5 3,1
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
SVIZ Slovenije 42.410 9,84
Fleetman d.o.o. 36.000 8,41
Sindikat kmetijske in živilske industrije 27.422 6,41
Myworld Holdings LTD 24.600 5,75
Fizična oseba 19.990 4,67
Skupaj / Total 150.122 35,08
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 323 312
Št. poslovalnic / No. of branch offices 38 39
 
OPOMBE:
 1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.
 
NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.