Deželna banka Slovenije d. d.

Kolodvorska ulica 9, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 27 100
Fax: +386 1 47 27 405
info@dbs.si
www.dbs.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President    Marko Rozman
Članica / Member mag. Barbara Cerovšek Zupančič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Peter Vrisk
Namestnik predsednika / Deputy president Ivan Lenart
Člani / Members

 Nikolaj Maver, Tomaž Petrovič, Jure Kvaternik, Iris Dežman

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 990.798 931.030
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 5.441 3.806
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 10,85 8,12
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,79 6,63
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,78 1,93
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,56 0,42
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,80 1,90
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 63.191 58.363
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,50 14,68
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,09 12,77
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 2,55 2,45
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Kapitalska zadruga, z.b.o., Ljubljana 894.158 21,002
Skupina Prva d.d. 422.557 9,925
Kritni sklad Prva + Zajamčeni 422.557 9,925
KD Kapital d.o.o., Ljubljana 377.181 8,859
KD Group d.d. 255.941 6,012
Banca Popolare di Cividale S.C.p.A., Cividale del Friuli 228.289 5,362
Skupaj / Total 2.828.972 61,085
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 340 348
Št. poslovalnic / No. of branch offices 81 81
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

NOTES
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.