Gorenjska banka d.d., Kranj

Bleiweisova cesta 1, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 20 84 000
Fax: +386 4 20 21 503
info@gbkr.si
www.gbkr.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Mario Henjak
Član / Member Marko Filipčič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Jelena Galić
Namestnik-ca predsednika / Deputy president Jurij Bajec
Člani / Members  Vladimir Sekulić, Tim Umberger, Peter Grašek, Franc Selak
 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.831.533 1.871.944
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 17.146 6.501
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 10,39  4,99
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,62 3,22
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,99 2,01
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 0,96 0,39
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,77 1,86
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 205.241 200.058
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,22 16,09
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 16,22 16,09
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,72 4,93
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sava, d.d., Ljubljana 146.060 37,7
AIK banka a.d. 128.255 33,1
Zavarovalnica Triglav d.d., Ljubljana 15.719 4,0
Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana 6.322 1,6
Domel, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d., Železniki 5.331 1,4
Turistično društvo Lesce 4.752 1,2
Banka Intesa Sanpaolo 3.000 0,8
ECE, d.o.o., celje 2.350 0,6
NJT, Naložbe in nepremičnine, d.o.o., Kranj 2.49 0,6
M1, Finančna družba, d.d., Kranj 2.039 0,5
Skupaj / Total 316.177 81,5
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees  415 403
 Št. poslovalnic / No. of branch offices 23 23
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

3. Podatki o upravi in nadzornem svetu veljajo za tekoče obdobje, per 31. 12. 2018 so razvidni na povezavi https://www.gbkr.si/files/files/715/file/Letno_porocilo_2018G.pdf (str. 11 in 12).
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. Management and the Supervisory Board data are valid for the current period, per 31. 12. 2018 are evident on the link https://www.gbkr.si/files/files/715/file/Letno_porocilo_2018G.pdf (p. 11 and 12).

4. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.