Hranilnica Lon d.d., Kranj

Žanova ulica 3, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 711
Fax: +386 4 28 00 726
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President dr. Imre Balogh
Član / Member Mitja Muhič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President

Janko Medja, MBA

Namestnik predsednika / Deputy President

dr. Robert Ličen

Člani / Members

dr. Miha Šlamberger, mag. Anton Rop

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 264.370 259.265
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 259 -2.533
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 2,24 -18,65
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 1,56 -18,65
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,56 2,16
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,10 -0,95
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 3,11 3,01
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 18.166 13.054
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital Adequacy Ratio in % 14,47 12,10
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET 1 Ratio in % 12,31 9,93
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets 0,68 0,68
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Kylin Prime Group AG 11.502 9,93
Diamant IN d.o.o. 11.500 9,93
Fin - Nep d.o.o 11.500 9,93
Sagrada d.o.o. 11.500 9,93
Zlata Doba d.o.o. 11.140 9,62
Skupaj / Total 57.142 49,34
 
  2018 2017

Št. zaposlenih / No. of employees

108

123

Št. poslovalnic / No. of branch offices 11 15
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.
 
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.