Hranilnica Lon d.d., Kranj

Žanova ulica 3, SI-4000 Kranj
Tel.: +386 4 28 00 777
Fax: +386 4 28 00 726
info@lon.si
http://www.lon.si/
 
Uprava / Management board
Predsednik / President dr. Jaka Vadnjal
Član / Member Bojan Mandič
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President

mag. Srečko Kenda

Namestnica predsednika / Deputy President

mag. Branka Remškar

Člani / Members

Janez Jelovšek, dr. Robert Ličen, Janko Medja, MBA,

 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 259.265 256.371
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand -2.533 14
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % -19 0
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % -19 0
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2 2
Donos na aktivo v % / Return on assets in % -1 0
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 3 3
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 13 13.304
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital Adequacy Ratio in % 12 12
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET 1 Ratio in % 10 10
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % ob Total Assets 0,71 0,69
 
Največji delničarji konec leta 2017 / Main shareholders as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu /  Share of the capital (%)
Alea Iacta, d.o.o. 7.560 9,98
Zorec Stanko 6.094 8,04
Otmar Zorn 5.557 7,34
Siri Investicije d.o.o. 5.195 6,86
Kavšek Anton 4.726 6,24
Skupaj / Total 29.132 36,46
 
  2017 2016

Št. zaposlenih / No. of employees

123

119

Št. poslovalnic / No. of branch offices 15 16
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi finančnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017. 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.
 
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.