Addiko Bank d.d.

Dunajska 117, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 580 40 00
Fax: +386 1 580 40 01
info.si@addiko.com
www.addiko.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  Andrej Andoljšek
Člana / Members Tadej Krašovec, Anja Božac
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President mag. Johannes Leopold Proksch
Člani / Members

Henning Herbert Gerhard Giesecke, Joško Mihić, Balázs Győri, Madalina Georgiana Grigore

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.618.114 1.537.735
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 37.247 18.955
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 18,3 13,8
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 24,6 14,5
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,5 2,3
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 2,4 1,3
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,7 1,8
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 173.776 140.972
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 14,9 15,6
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 13,5 13,7
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of  Total Assets 4,2 4,1
 
Največji delničar konec leta 2018 / Main shareholder as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Addiko Bank AG, Dunaj 41.706.318 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 369 357
Št. poslovalnic / No. of branch offices 19 18
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.
 

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

 3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.