Nova Kreditna banka Maribor d.d., Maribor

Vita Kraigherja 4, SI-2505 Maribor
Tel.: +386 2 22 92 290
Fax: +386 2 25 24 333
info@nkbm.si
http://www.nkbm.si/
 
Uprava / Management board*
Predsednik / President John Michael Denhof
Namestnik predsednika / Deputy president Jonathan Locke
Člani / Members mag. Sabina Župec Kranjc, mag. Matej  Falatov, Aytac Aydin

Nadzorni svet / Supervisory board **

Predsednik / President dr. Andrej Fatur
Namestnik predsednika / Deputy president Andrzej Klesyk
Člani / Members

Manfred Puffer, Michele Rabà, Andrea Moneta, Alexander Saveliev, Borut Jamnik

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 4.977.862 4.913.905
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 75.520 45.813
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 10,1 5,3
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 10,59 6,84
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,90 1,62
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,46 0,73
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,95 2,24
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 723.449 683.057
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 19,59 19,76
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 19,59 19,76
 Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 12,8 (unaudited data 31.12.2018) 13,0
 
Največji delničar konec leta 2018 / Main shareholder as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Biser Bidco S.a.r.l. 10.000.000 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 1.303 1.419
Št. poslovalnic / No. of branch offices 52 60

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

* Sestava na dan od 6. 5. 2019.

** Sestava na dan od 7. 5. 2019.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

* As at 6 May 2019.

**As at 7 May 2019.