Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana

Trg republike 2, SI-1520 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 63 900, +386 1 47 72 000
Fax: +386 1 25 22 422
info@nlb.si
www.nlb.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President Blaž Brodnjak
Člani / Members Archibald Kremser, Andreas Burkhardt, László Pelle
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President mag. Primož Karpe
Namestnik predsednika / Deputy President Andreas Klingen
Člani / Members*

dr. Laszlo Urban, David Eric Simon, mag. Alexander Bayr, dr. Peter Groznik, Mark William Lane Richards, Shrenik Dhirajlal Davda, Gregor Rok Kastelic

 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017

Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand

8.811.047 8.712.832
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 165.299 189.094
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 12,4 14,1
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 11,6 14,4
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,8 1,8
Donos na aktivo po obdavčitvi v % / Return on assets after tax in % 1,9 2,2
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 2,0 2,0
Bilančni kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand

1.295.230

1.381.226
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 24,1 21,8
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 ratio in % 24,1 21,8
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 22,7 23,0
 

Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018

Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Bank of New York Mellon  - za račun imetnikov GDR ** 11.071.394 55,36
Republika Slovenija 7.000.000 35,00
OTP Banka d.d. račun stranke 550.000 2,75
Addiko Bank d.d. - Pension fund 1 – fiduciarni račun 267.500 1,34
Drugi delničarji 1.111.106 5,55
Skupaj / Total 20.000.000 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 2.690 2.789
Št. poslovalnic / No. of branch offices 94 108
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.  

*Stanje na dan 10. 6. 2019, dr. Vida Šeme Hočevar in mag. Simona Kozjek sta bili članici nadzornega sveta do 28. 2. 2019. 

 

**Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja (depozitar GDR) za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association´s member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

*As at 10 June 2019, dr. Vida Šeme Hočevar and Simona Kozjek were members of the Supervisory Board until 28 February 2019.

 

**The Bank of New York Mellon has shares in the role of a depositary (depositary of the GDR) for GDR holders and is not the beneficial owner of these shares. Holders of GDRs have the right to replace GDRs for shares. Holders of GDR may only assert their rights from deposited shares through the Depository of the GDR and do not have the right to participate directly in the general meeting or exercise voting rights from deposited shares.