SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

Ulica Josipine Turnograjske 6, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 200 75 00
Fax: +386 1 200 75 75
info@sid.si
www.sid.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President  mag. Sibil Svilan
Član / Member Goran Katušin
Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Monika Pintar Mesarič
Namestnik / Deputy Marko Tišma
Člani / Members mag. Marjan Divjak, Zlatko Vili Hohnjec, mag. Leo Knez

 

Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.318.834 2.451.641
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 14.314 13.956
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 4,2 4,0
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 3,4 3,5
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,0 0,8
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,6 0,6
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 0,6 0,5
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 422.051 409.893
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 34,2 36,8
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 34,2 36,8
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,0 6,5
 
Največji delničar konec leta 2018 / Main shareholder as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Republika Slovenija / The Republic of Slovenia 3.103.296 99,4
SID banka - lastne delnice 18.445 0,6
Skupaj / Total 3.121.741 100,0
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 185 170
Št. poslovalnic / No. of branch offices / /

 

OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS.
2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.
 
NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia.
2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.