SKB banka d. d., Ljubljana

Ajdovščina 4, SI-1513 Ljubljana
Tel.: +386 1 47 15 555
Fax: +386 1 23 14 549
info@skb.si
www.skb.si
 
Vodstvo banke / General Management
Glavna izvršna direktorica / Chief Executive Officer* mag. Anita Stojčevska
Namestnica glavne izvršne direktorice / Deputy Chief Executive Officer mag. Vojka Ravbar
Upravni odbor / Board of Directors 
Predsednik / President dr. Zsolt Barna
Namestnik predsednika / Deputy President Imre Bertalan
Člani / Members Draga Cukjati, Ana Mitkova Florova, mag. Anita Stojčevska, mag. Vojka Ravbar
 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 3.089.093 2.991.226
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 53.693 40.573
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 18,92 13,14
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 15,93 11,10
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 2,03 2,00
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,77 1,41
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,78 1,80
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 341.690 358.745
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 12,63 13,19
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 12,63 13,19
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 8,0 7,9
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Société Générale S. A., Paris 12.343.673 97,58
Société Générale - fiducirani račun 271.292 2,14
Kmetijski inštitut Slovenije 800 0,0063
Gerbec Zvonko 690 0,0055
LTH Castings d.o.o. 600 0,0047
Skupaj / Total 12.617.055 99,74
     
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 829 836
Št. poslovalnic / No. of branch offices 54 55
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

 

* Stanje na dan 16. 12. 2019.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Asociation of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals. 

 

* At at 16 December 2019.