UniCredit banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 58 76 684
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President * Marco Giuseppe Esposito
Člani / Members

Alessandro Pontoglio, Lea Branecka, Ivanka Prezhdarova Stoyanova, Tomaž Šalamon

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President ** Pasquale Giamboi
Namestnik predsednika / Deputy President Helmut Franz Haller
Člani / Members Franco Andreetta, Laura Orlić, Remo Taricani
 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.655.502 2.705.870
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 20.614 38.341
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 9,70 18,40
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 8,10 15,10
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,70 1,70
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,80 1,50
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,60 1,60
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 251.458 277.244
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 16,30 17,40
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 16,00 17,20
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 6,80 7,10
 
Največji delničar konec leta 2018 / Main shareholder as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit S.p.A., Milan, Italy 4.888.193 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 564 549
Št. poslovalnic / No. of branch offices 24 26
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

* Predsednik uprave na dan 31. 12. 2018: Stefan Vavti

** Predsednik nadzornega sveta na dan 31. 12. 2018: Marco Lotteri

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

 

* President of the Management Board on 31 December 2018: Stefan Vavti

** President of the Supervisory Board on 31 December 2018: Marco Lotteri