UniCredit banka Slovenija d.d.

Šmartinska 140, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 58 76 600
Fax: +386 1 54 11 860
info@unicreditgroup.si
www.unicreditbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik-ca / President Stefan Vavti 
Člani / Members

Damijan Dolinar, Alessandro Pontoglio, Lea Branecka, Ivanka Prezhdarova

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik-ca / President Marco Lotteri
Namestnik predsednika / Deputy President Helmut Franz Haller
Člani / Members Franco Andreetta, Laura Bendeković, Pasquale Giamboi
 
Ključni podatki / Key Figures 2017 2016
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 2.705.870 2.571.213
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 38.341 13.864
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 18,40 6,20
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 15,10 5,60
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,70 1,60
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 1,50 0,50
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,60 1,50
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 277.244 245.776
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,40 15,60
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 17,20 15,40
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 7,10 6,90
 
Največji delničar konec leta 2017 / Main shareholder as at 31 Dec 2017 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
UniCredit S.p.A., Milan, Italy 4.888.193 100,00
 
  2017 2016
Št. zaposlenih / No. of employees 549 545
Št. poslovalnic / No. of branch offices 26 26
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2017.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2017.

NOTES: 
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2017.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2017 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.