Sberbank banka d.d.

Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 53 07 400
Fax: +386 1 53 07 555
info@sberbank.si
www.sberbank.si
 
Uprava / Management board
Predsednik / President  mag. Gašpar Ogris - Martič
Namestnik predsednika / Deputy president Aleš Zajc, MBA
Člana / Members*

Damijan Dolinar, Elena Burdakova

Nadzorni svet / Supervisory board
Predsednik / President Stefan Karl Zapotocky 
Namestnica predsednika / Deputy president Sonja Sarközi
Člani / Members Kornel Halmos, Sanjin Bogdan, Nataša Pukl
 
Ključni podatki / Key Figures 2018 2017
Bilančna vsota (v tisoč EUR) / Total Assets in EUR thousand 1.747.775 1.740.860
Čisti dobiček ali izguba (v tisoč EUR) / Net profit or loss in EUR thousand 8.183 3.006
Donos na kapital pred obdavčitvijo v % / Return on equity before tax in % 5,94 2,12
Donos na kapital po obdavčitvi v % / Return on equity after tax in % 4,85 1,77
Obrestna marža v % / Interest rate margin in % 1,89 1,84
Donos na aktivo v % / Return on assets in % 0,57 0,20
Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi v % / Operational costs/Average total assets in % 1,58 1,45
Kapital (znesek v tisoč EUR) / Capital in EUR thousand 194.431 210.289
Količnik kapitalske ustreznosti v % / Capital adequacy ratio in % 17,18 18,98
Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala v % / CET1 Ratio in % 14,27 14,92
Tržni delež v % bilančne vsote / Market share in % of Total Assets 4,50 4,60
 
Največji delničarji konec leta 2018 / Main shareholders as at 31 Dec 2018 Št. navadnih delnic / No. of ordinary shares Delež v del. kapitalu / Share of the capital (%)
Sberbank Europe AG 31.924.959 99,99
Ostali domači delničarji 3.193 0,01
Skupaj / Total 31.928.152 100,00
 
  2018 2017
Št. zaposlenih / No. of employees 384 354
Št. poslovalnic / No. of branch offices 12 12
 
OPOMBE: 
1. Vir: Članica ZBS na dan 31. 12. 2018.

2. Podatki članice ZBS so revidirani v skladu s Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja na nekonsolidirani osnovi na dan 31. 12. 2018.

*Stanje na dan 18. 10. 2019.

NOTES:
1. Source: Member of the Bank Association of Slovenia as at 31 December 2018.

2. Financial Statements of the Association's member based on non-consolidated data as at 31 December 2018 are audited under the International Financial Reporting Standards.
 

3. We use a full stop for seperating 1000s and comma for separating decimals.

*As at 18 October 2019.