Banking sector income statement

 

  Obseg v mio Eur / Amount Eur mio Stopnje rasti v % / Growth rate % Delež v bruto dohodku v % / Proportion of gross income %
  2013 2014  2015 2013 2014 2015 2013 2014
2015
Neto obresti / Net interest 708 832 746 -20,1 17,5 -10,4 64,9 67,6 64,4
Neobrestni prihodki / Net non-interest income 383 399 412 -43,6 4,1 3,3 35,1 32,4 35,6
Bruto dohodek / Gross income 1091 1231 1158 -30,3 12,8 -6,0 100 100 100
Operativni stroški / Operating costs 721 687 686 -2,9 -4,7 -0,1 66,1 55,8 59,3
Neto dohodek / Net income 370 544 472 -55,0 47,0 -13,3 33,9 44,2 40,7
Poslovni izid pred obdavčitvijo / Pre-tax profit -3439 -106 158 -342,9 96,9 249,2 -315,2 -8,6 13,7
Poslovni izid po obdavčitvi / Net profit -3586 -114 115       -328,6 -9,3 10,1

Vir / Source: Poročilo o finančni stabilnosti, junij 2016, Banka Slovenije / Financial Stability Review, June 2016, Bank of Slovenia