Sporočila v 2011

Odgovor Združenja bank Slovenije na novinarsko vprašanje glede izplačila regresa v bankah

Banke in hranilnice si v danih gospodarskih okoliščinah, zaradi katerih pri nekaterih od njih nastajajo izgube v poslovanju, prizadevajo znižati vse svoje stroške in seveda tudi stroške dela. V to smer so bila naravnana tudi pogajanja o novi kolektivni pogodbi dejavnosti, ki so se po letu in pol zaključila konec lanskega leta tako, da nova kolektivna pogodba velja od 1. 1. 2011. Banke in hranilnice ocenjujejo, da nova kolektivna pogodba omogoča boljše upravljanje s stroški dela kot prejšnja in sicer na daljši rok, kar izhaja predvsem iz novega plačnega modela. Višina regresa je samo ena postavka v kolektivni pogodbi, ki niti ni najpomembnejša, vendar lahko rečemo, da je bila višina regresa z novo kolektivno pogodbo znižana za pet odstotkov (z 80 na 75 % povprečne izplačane plače zadnjih treh mesecev na zaposlenega pri delodajalcu).

Združenje bank Slovenije se ne more opredeljevati do poslovnih rezultatov posamezne članice, ki so odgovornost njene uprave. Opozorimo lahko le na to, da so zaveze iz kolektivne pogodbe iztožljive pred sodiščem in da regres v nobenem primeru ni mogoče razumeti kot inštrument nagrajevanja za delo, ampak kot realen strošek dela.

Kolektivna pogodba sicer določa možnost spremembe ali dopolnitve pogodbe, vendar mora biti predlog sprememb v vsakem primeru sprejemljiv za vse pogodbene stranke. Enostransko pogodbe ni mogoče spreminjati. Kar se tiče možnosti odpovedi kolektivne pogodbe, ta ni možna pred potekom dveh let od dne sklenitve, torej šele konec leta 2012, pri čemer je odpovedni rok šest mesecev in je stranka, ki pogodbo odpoveduje, dolžna predložiti predlog nove pogodbe.

Združenje bank Slovenije se o regresu, izplačanem zaposlenim pri posamezni članici, ne more opredeljevati. O morebitnih spremembah ali pa predlogih za razveljavitev kolektivne pogodbe se bo Združenje opredelilo na pobudo posamezne članice Združenja ali na pobudo katerega od sindikatov. Take pobude do tega trenutka Združenje ni prejelo in je glede na dejstvo, da je bila nova kolektivna pogodba sklenjena nedavno in se je šele začela uresničevati, tudi ne pričakuje.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 25. maj 2011
 

Nazaj